Ανοικτή επιστολή στον Δήμαρχο Ηρακλείου

Ανοικτή επιστολή στον Δήμαρχο Ηρακλείου

Αξιότιμε κύριε  Δήμαρχε

Με  την  σημερινή  μας  επιστολή   θέλομε   να    σας  επισημάνουμε   κάποια  ζητήματα  που έχουν σχέση με την Δημοκρατία , την λειτουργία  των θεσμικών οργάνων  ,και  τον σεβασμό  των αποφάσεων  .

Πρώτο θέμα:   Μεταφορά  της  Λαϊκής  αγοράς  στο  Μασταμπά

Σας είναι γνωστό  ότι το  το Δημοτικό Συμβούλιο  δεν  ψήφισε θετικά.  ( απόφαση  109/2020) στο συγκεκριμένο θέμα . Παρ όλα αυτά   το θέμα  τέθηκε   και  συζητήθηκε ( παρουσία του αντιδημάρχου  κ Σισσαμάκη , που θα ήταν και εισηγητής..)  στην επιτροπή λαϊκών αγορών της περιφέρειας  η οποία έλαβε και την σχετική απόφαση.  Επειδή σύμφωνα με τον νόμο  4497/2017 άρθρο 29&1 απαιτείται  η σύμφωνη γνώμη  του Δημοτικού Συμβουλίου ( που δεν υπάρχει ),  παρακαλώ  για την αποκατάσταση της νομιμότητας .

Δεύτερο θέμα :  Συνεδριάσεις  θεσμικών  οργάνων  και  διοικήσεων εταιρειών. 

   Στην τελευταία  διαπαραταξιακή  σύσκεψη  ( 15-5-2020)  και μετά από σχετική  επιστολή των Ενεργών Πολιτών ( 13-5-2020 )   συμφωνήσατε με την  διατυπωμένη πρόταση μας για  διεξαγωγή ανοικτών  με φυσική παρουσία  των μελών, διεξαγωγή των συνεδριάσεων  των διοικήσεων  Οικονομικής επιτροπής , επιτροπής ποιότητας ζωής  και  διοικήσεων οργανισμών κα εταιρειών .  Παρ όλα αυτά μέχρι και σήμερα συνεχίζεται η δια περιφοράς προσκλήσεις για διεξαγωγή συνεδριάσεων.

Με την ευκαιρία  επαναφέρουμε  το θέμα  και της δια ζώσης συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου  ( κεκλεισμένων τω θυρών , με μετάδοση από το  κανάλι του Δήμου στο Υou tube )  σε κατάλληλο χώρο ( πχ  πολιτιστικό κέντρο ). Η  ΠΝΠ   της  11-3-2020  άρθρο 10 προβλέπει   και συνεδριάσεις κεκλεισμένων τω θυρών, περίπτωση που μπορεί να  υλοποιηθεί.

Τρίτο  θέμα :   Υποβάθμιση  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  Δημοκρατίας

   Οι  πολλαπλές  νομοθετικές ρυθμίσεις   της  νέας  κυβέρνησης  στο  3852/2010  και 4555/2018   στην ουσία  «αλλοίωσαν»  το  εκλογικό αποτέλεσμα .  Η  συνέχιση  της υποβάθμισης   του  Δημοτικού Συμβουλίου   με  την  συνεχή μεταφορά αρμοδιοτήτων , τις συχνές παρακάμψεις του ,   την  απονεύρωση της λειτουργίας του αποτυπώνουν μια πολιτική επιλογή , την  ουσία της οποίας  υλοποιείται .  Η δημοκρατική  αναβάθμιση και λειτουργία των θεσμικών  οργάνων , δεν απαιτεί  μόνο θεσμικό πλαίσιο, αλλά  υπερβάσεις με πίστη στην δημοκρατία και σεβασμό  στην άλλη άποψη . Η πράξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο ρόλο όταν  οι Δημοτικές  Διοικήσεις είναι  μειοψηφικές.

Με εκτίμηση

 

ΗΛΙΑΣ  ΛΥΓΕΡΟΣ 

Επικεφαλής ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

Δείτε την σε PDF

Προσφυγή  στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης  ( απ 4176/25.5.2020)  κατά του κύρους της απόφασης  328/2020  της οικονομικής επιτροπής του  Δήμου Ηρακλείου, κατέθεσαν οι Ενεργοί  Πολίτες

Ακολουθεί το κείμενο της προσφυγής :

 

Π Ρ Ο Σ:  

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης     

 Ικάρου & Σπανάκη 2 , Τ.Κ. 71307    Ηράκλειο Κρήτης

 

Θ Ε Μ Α:   «Ειδική Διοικητική Προσφυγή κατά της υπ΄ αρ. 328/2020 (ΑΔΑ: ΩΔΕΝΩ0Ο-ΗΡΕ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου»
Σας ενημερώνω ότι:
•    Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ.1α του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 όπως ισχύουν ορίζεται ότι: «Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.
•    Επειδή ως Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες» του Δήμου Ηρακλείου, όντας και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 4 του 4555/2018 που αναφέρει ότι «δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν», θεωρώ πως έχω το δικαίωμα στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μου να μεριμνώ για την τήρηση της νομιμότητας, στις αποφάσεις και πράξεις της Δημοτικής Αρχής κι εφόσον δεν έχω συμπράξει στην έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης με αριθμό 328/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Συμβουλίου Ηρακλείου
•    Επειδή η πράξη που προκύπτει από τη με αριθμό 328/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Συμβουλίου Ηρακλείου θεωρώ πως είναι εκτελεστή
•    Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 9 του Ν. 3534/2007 «Η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου των τακτικών αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραμμών, υφιστάμενων και νέων, ανατίθεται αποκλειστικά στους φορείς συγκοινωνιακού έργου που προβλέπει ο νόμος αυτός, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019»
•    Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 4568/2018 «Οι Δήμοι και αντί των Δήμων, που υπάγονται σε αυτές, οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, είναι οι αρμόδιες τοπικές αρχές, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 2 του Κανονισμού 1370/2007, και έχουν τις εξής αρμοδιότητες εντός της περιοχής ευθύνης τους:
•    α) υποβάλλουν προτάσεις στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με:
•    αα) τον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων,
•    ββ) τον καθορισμό εντός των ορίων τους, ολοκληρωμένων δημόσιων επιβατικών μεταφορών, σύμφωνα με την περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 2 του ανωτέρω Κανονισμού,
•    β) προτείνουν στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών την ανάθεση παροχής δημόσιας υπηρεσίας αστικών επιβατικών μεταφορών χωρίς διαγωνισμό, όπου αυτό επιτρέπεται από τον εν λόγω Κανονισμό και τον παρόντα, …»
•    Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 4568/2018 «Η εκτέλεση των δημόσιων αστικών επιβατικών μεταφορών γίνεται αποκλειστικά από πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εκτελούν κατ’ επάγγελμα οδικές μεταφορές επιβατών με λεωφορεία αστικού ή ημιαστικού τύπου κάθε κατηγορίας, πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της νομοθεσίας και έχουν λάβει σχετική έγκριση τύπου λεωφορείου από τις αρμόδιες αρχές
•    Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4568/2018 «Η ανάθεση της παροχής δημόσιων αστικών μεταφορών επιβατών με χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος ή και αποζημίωση γίνεται με τη διενέργεια διαγωνισμού, κατ’ εξαίρεση δε με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1370/2007, την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, καθώς και τον παρόντα νόμο λαμβανομένης ιδίως υπόψη της ανάγκης απρόσκοπτης και συνεχούς προσφοράς δημόσιων οδικών αστικών μεταφορών επιβατών σε μικρούς νησιωτικούς δήμους, σύμφωνα με το ν. 4555/2018 (Α΄ 133), στους οποίους ο ανάδοχος επιτρέπεται να είναι και ο οικείος Δήμος»
•    Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 1 του Ν. 4568/2018 «Σε περίπτωση διακοπής των δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών ή επικείμενου κινδύνου διακοπής τους σε μία ή περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να λάβει έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχειας των παρεχόμενων υπηρεσιών, που συνίστανται είτε στην ανάθεση σε τρίτο του έργου των δημόσιων αστικών μεταφορών επιβατών χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού είτε στην παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο πέραν των προβλεπόμενων ορίων χωρίς τη διενέργεια διαγωνισμού».
•    Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 του Ν. 4568/2018 «Μέχρι την ανάληψη, ανά περιοχή, του μεταφορικού έργου κατά τις διατάξεις του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών»
•    Επειδή σύμφωνα με το  άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
•    α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της
o    Μη κατάλληλη θεωρείται μία προσφορά όταν είναι άσχετη με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
o    Μη κατάλληλη θεωρείται μία αίτηση συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77.
•    β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:
o    αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,
o    ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους,
o    γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
•    Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ’ και γγ’ εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης·
•    Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 231 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 «Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρμόζονται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή ή τη λειτουργία δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους τομείς των μεταφορών με σιδηρόδρομο, αυτόματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή καλώδιο»

Καταθέτω
την παρούσα Ειδική Διοικητική Προσφυγή επιδιώκοντας την ακύρωση της της υπ΄ αρ.328/2020 (ΑΔΑ: ΩΔΕΝΩ0Ο-ΗΡΕ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου μέσω τηλεδιάσκεψης .

Στις 12-05-2020 διεξήχθη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου όπου συζητήθηκε το θέμα με τίτλο «Ανάκληση της 179/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιροπής – Έγκριση εκ νέου της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούµενη δημοσίευση, σύμφωνα µε το άρθρο 32 παρ. 2 (β) του Ν. 4412/2016 για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Α.Ε.

Η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται στην πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να προσφύγει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη σύναψη σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου με την ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Α.Ε.

Επί του συγκεκριμένου θέματος η Οικονομική Επιτροπή είχε αποφανθεί και προγενέστερα (25-02-2020) με την 179-2020 απόφαση της (ΑΔΑ: ΨΘΙΒΩ0Ο-ΞΜΜ) την οποία είχα καταψηφίσει με το ακόλουθο σκεπτικό όπως αναφέρεται στην απόφαση «Η αποκλειστικότητα εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου έληξε στις 31-12-2019 χωρίς να δοθεί καμία παράταση. 2. Συγκοινωνιακό έργο μεταφοράς ατόμων, τόσο στο νομό και στην πόλη μας, όσο και στο σύνολο της χώρας, προσφέρουν και άλλοι φορείς (συνεταιριστικοί ή ιδιωτικοί) που έχουν τα απαιτούμενες προϋποθέσεις για να συμμετέχουν σε μία δημοπρασία. 3. Η αναφορά στον νόμο 4412/2016 άρθρα 26 &6 και 32 δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωση μας, αλλά πρέπει να γίνει ανοικτός διαγωνισμός (διαδικασία με ανταγωνισμό). 4. Η σημερινά προτεινόμενη σύμβαση στην ουσία είναι επέκταση της ήδη υφιστάμενης σύμβασης, που έγινε με άλλους όρους και νομικό πλαίσιο».
η οποία ανακλήθηκε με την 328/2020 (της οποίας ζητώ την ακύρωση με την παρούσα προσφυγή) επισημαίνοντας ότι με το αρ. πρωτ. 2363/1-4-2020 έγγραφο σας, ζητήθηκε να γίνει διόρθωση άρθρων των όρων Διαπραγμάτευσης που αφορά την σύναψη σύμβασης Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

Για την ενημέρωση σας αναφέρουμε , ότι η εν λόγω σύμβαση δεν αφορά το σύνολο του συγκοινωνιακού έργου το οποίο εκτελεί ο φορέας «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.» στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά τις δύο γραμμές εξυπηρέτησης των Δημοτών για τη διέλευση στο κέντρο της πόλης (μπλε και κόκκινη γραμμή).

Το σκεπτικό της εισήγησης, το οποίο αναφέρεται  στην απόφαση, για την πρόθεση σε προσφυγή σε διαπραγμάτευση με ένα και μόνο φορέα, βασίζεται σε γνωμοδότηση του Νομικού Τμήματος του Δήμου Ηρακλείου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Η τεκμηρίωση αυτή αναφέρεται στην παράγραφο Γ της απόφασης με τίτλο «Τεκμηρίωση για την Επιλογή Προσφυγής στη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32.2.β) ββ) του Ν. 4412/2016, λόγω της απουσίας ανταγωνισμού για Τεχνικούς Λόγους»

Κατά τη γνώμη μου κι όπως προκύπτει από το άρθρο 17 παρ. 9 του Ν. 3534/2007 η αποκλειστικότητα εκτέλεσης και εκμετάλλευσης του συγκοινωνιακού έργου στους φορείς που προβλέπει ο νόμος αυτός έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. Ως εκ τούτου έχει πάψει να ισχύει η αποκλειστικότητα, όπως ορίζει ο νόμος.

Στη συνέχεια της τεκμηρίωσης αναφέρεται ότι επιλέγεται ο συγκεκριμένος φορέας λόγω της τεχνικής και επαγγελματικής του ικανότητας, είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να προσφέρει το ζητούμενο έργο, δηλώνοντας ότι «Και από την άλλη δεν υπάρχουν πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν αδειοδοτηθεί για να εκτελούν κατ’επάγγελμα οδικές μεταφορές επιβατών με λεωφορεία αστικού ή ημιαστικού τύπου κάθε κατηγορίας, πέρα από το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Κατά τη γνώμη μου  δεν προκύπτει από κανένα από τα προαναφερόμενα σημεία ότι δεν μπορεί να εκτελέσει το περιγραφόμενο έργο κάποιος άλλος φορέας, που αποδεδειγμένα διαθέτει τη ζητούμενη από τη νομοθεσία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για να το πράξει και προφανώς δεν μπορεί να προδικαστεί αυτό, από τη στιγμή που δεν έγινε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία επιλογής..

Την ανάγκη του να ακολουθηθεί διαγωνιστική διαδικασία αναφέρει και το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4568/2018 στο οποίο διατυπώνεται ότι «Η ανάθεση της παροχής δημόσιων αστικών μεταφορών επιβατών με χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος ή και αποζημίωση γίνεται με τη διενέργεια διαγωνισμού, κατ’ εξαίρεση δε με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1370/2007, την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, καθώς και τον παρόντα νόμο λαμβανομένης ιδίως υπόψη της ανάγκης απρόσκοπτης και συνεχούς προσφοράς δημόσιων οδικών αστικών μεταφορών επιβατών σε μικρούς νησιωτικούς δήμους, σύμφωνα με το ν. 4555/2018 (Α΄ 133), στους οποίους ο ανάδοχος επιτρέπεται να είναι και ο οικείος Δήμος» . Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης είναι κατ’ εξαίρεση διαδικασία και όχι ο κανόνας. Για το λόγο αυτό υπάρχει και το άρθρο  47 παρ. 1 του Ν. 4568/2018 , όπου η χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού ανάθεση έργου δημόσιων αστικών μεταφορών θεωρείται ως έκτακτο μέτρο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ή έπεται διακοπή αστικών οδικών μεταφορών επιβατών. Στην περίπτωση μας, όπως ανέφερα και στην αρχή της παρούσης, η σύμβαση αυτή αφορά δύο δρομολόγια και όχι το σύνολο του συγκοινωνιακού έργου που εξακολουθεί να εκτελείται κανονικά.
Για το ιστορικό της παρούσης, πρέπει να αναφερθεί ότι ο Δήμος Ηρακλείου είχε αναθέσει την εν λόγω υπηρεσία από το 2018 στην Αστικό ΚΤΕΛ Α.Ε. με την υπ’αριθμόν 2.906/12.02.2018 σύμβαση η οποία παρατάθηκε μέχρι 30-06-2019, ακολούθως υπογράφηκε νέα μέχρι 31-12-2019 και στις 30-12-2019 με την με αρ. 1006/30-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου παρατάθηκε έως 31-03-2020. Από τα παραπάνω εύκολα γίνεται κατανοητό ότι υπήρξε διαθέσιμο μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο θα μπορούσε να λάβει χώρα μία ανοικτή διαδικασία.
Αναφέρεται επίσης στην απόφαση 328/2020 της Ο.Ε. του Δήμου Ηρακλείου ότι για την παροχή συγκοινωνιακού έργου και κατά τη λογική της παροχής Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), ο Δήμος δεν έχει την αρμοδιότητα να προκηρύξει διαγωνισμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ειδικά προσόντα θα πρέπει να καθοριστούν από τον αρμόδιο Υπουργό. Φαίνεται ότι μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει γίνει. Για το λόγο αυτό υπάρχει το άρθρο 49 παρ. 1 του Ν. 4568/2018 διατυπώνει ότι «Μέχρι την ανάληψη, ανά περιοχή, του μεταφορικού έργου κατά τις διατάξεις του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών». Προκύπτει λοιπόν κατά τη γνώμη μου ότι όποιος διαθέτει νόμιμη άδεια εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου με λεωφορεία αστικού ή ημιαστικού τύπου κάθε κατηγορίας, μπορεί να αναλάβει την εν λόγω υπηρεσία.

Ακόμα όμως και στην περίπτωση που με κάποιο τρόπο αποδειχθούν τα αναφερόμενα στην απόφαση για αποκλειστικότητα, ο Δήμος Ηρακλείου ως φορέας δεν είναι αρμόδιος για την προσφυγή σε αυτού του είδους τη διαδικασία αφού σύμφωνα με το άρθρο πάλι σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 4568/2018 «Οι Δήμοι … προτείνουν στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών την ανάθεση παροχής δημόσιας υπηρεσίας αστικών επιβατικών μεταφορών χωρίς διαγωνισμό, όπου αυτό επιτρέπεται από τον εν λόγω Κανονισμό και τον παρόντα» . Για το λόγο αυτό κατά τη γνώμη η Οικονομική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να προτείνει στον αρμόδιο Υπουργό κι όχι να αποφασίσει για τη διαδικασία.

Όσον αφορά τον νόμο 4412/2016 ο όποιος καθορίζει τις διαδικασίες για την ανάθεση υπηρεσιών και προμηθειών, αναφέρει α) στο άρθρο 231 παρ. 1 «Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρμόζονται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή ή τη λειτουργία δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους τομείς των μεταφορών με σιδηρόδρομο, αυτόματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή καλώδιο» και β) στο άρθρο 32 παρ. 2 Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (ως εξαίρεση) μπορεί να χρησιμοποιείται όταν διαπιστώνεται απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης.

Για όλους του παραπάνω λόγους θεωρώ ότι η απόφαση 328/2020 της Ο.Ε. του Δήμου Ηρακλείου πρέπει να ακυρωθεί και σας παρακαλώ να εξετάσετε την προσφυγή μου.

Με εκτίμηση,
Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες

Ηλίας Λυγερός

 

Κατεβάστε το ως PDF

Πρόταση για Μέτρα Ανακούφισης Δημοτών και Επιχειρήσεων

Πρόταση για Μέτρα Ανακούφισης Δημοτών και Επιχειρήσεων

 

Προς:  Tο Δημοτικό  Συμβούλιο  δια του προέδρου

 Κοινοποίηση   Δήμαρχο  Ηρακλείου

Ηράκλειο 14/05/2020

Κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως σας είναι γνωστό, σταδιακά επανέρχεται η λειτουργία της αγοράς και της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα και στην πόλη μας.

Η επανέναρξη της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας αναδεικνύει νέα προβλήματα.

Οι Δήμοι κι ιδιαίτερα ο Δήμος  Ηρακλείου,  πρέπει με ενάργεια να σταθούν δίπλα στους δημότες, στους εργαζόμενους και στους επιχειρηματίες, με μέτρα στήριξης και βοήθειας, ώστε σταδιακά κι αποτελεσματικά να συμβάλλουν από τη μεριά τους στη λύση των ζητημάτων που έχουν προκύψει.

Με τη σημερινή κοινή μας παρέμβαση προτείνουμε ένα πλαίσιο μέτρων υποστήριξης των Δημοτών. Αυτό γιατί:

α) έχουν προκύψει νέα προβλήματα.

β) Η δημοτική αρχή αρνήθηκε να αποδεχτεί τις προτάσεις που είχαμε από κοινού καταθέσει στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 21/04/2020. Οι προτάσεις αυτές δεν τέθηκαν καν στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση, αφού τεχνηέντως αποφασίσατε ότι δεν μετέχουμε στην ψηφοφορία με αποτέλεσμα να ληφθεί απόφαση από 19 από τα 49 μέλη του δημοτικού συμβουλίου τα οποία θεωρήσατε πλειοψηφία

Με την σημερινή κοινή  πρόταση των παρατάξεων Ηράκλειο 3.7.5, Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες και ΣΥΝ+Πραξη  Δημοτών Ηρακλείου, προτείνουμε τη σύγκλιση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Μέτρα Ανακούφισης Δημοτών και Επιχειρήσεων» και τις παρακάτω επιμέρους προτάσεις:

 1. Απαλλαγή καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων από τις επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους με κυβερνητική εντολή και τις επιχειρήσεις που πλήττονται (όπως αυτές ορίζονται στις ΠΝΠ και στις συνακόλουθες ΚΥΑ στους ΚΑΔ που είχαν ανακοινωθεί στις 26/3/2020), από την ημερομηνία επιβολής της διακοπής ή του περιορισμού της δραστηριότητάς τους μέχρι και την ημερομηνία επανέναρξης του συνόλου των εργασιών τους.
 2. Μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων, από την ημέρα επανέναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων,  με τους περιοριστικούς όρους που θα ισχύουν μέχρι και πλήρους άρσης των περιοριστικών μέτρων, όποτε κι όταν ισχύσει αυτή. Το ποσοστό της μείωσης , κατ΄ ελάχιστο 50%  της  αρχικής τιμής ,  δύναται να αυξηθεί  με μεγαλύτερη έκπτωση για τις επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες μετά την πάροδο των 45 ημερών από την επαναλειτουργία τους, δεν θα προβούν σε απολύσεις προσωπικού των οποίων οι συμβάσεις ήταν σε αναστολή.
 1. Απαλλαγή καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το 2020 από τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα επαναλειτουργήσουν, μετά την άρση των τιθέμενων περιορισμών.
 2. Να προετοιμάσει το Τμήμα Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης , Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών, ένα σχέδιο με τη δυνατότητα επέκτασης του διατιθέμενου κοινόχρηστου χώρου, όπου αυτό είναι εφικτό χωρίς να προκαλείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των πεζών και την ανάδειξη των μνημείων.
 3. Απαλλαγή από την καταβολή ανταποδοτικών Δημοτικών Τελών (Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων) όλων των πληττόμενων επιχειρήσεων για την περίοδο που ισχύουν τα μέτρα αποτροπής της διασποράς του νέου κορωνοϊού. Το ΔΣ θα καθορίσει τον τρόπο μη καταβολής ή επιστροφής των τελών.
 4. Μετάθεση πληρωμής  των τελών κοινοχρήστων χώρων  έτους 2020 ( όποια  βεβαιωθούν ) στο έτος 2021 με  ρύθμιση 12 – 24 δόσεων  ανάλογα με το ύψος τους
 5. Αναστολή , χωρίς τόκους και προσαυξήσεις πάσης φύσεως οφειλών προς το Δήμο, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, για όσο ισχύουν τα μέτρα αποτροπής για τη διασπορά του κορωνοϊού .
 6. Να μην προχωρήσει καμμιά διαδικασία δέσμευσης ΑΦΜ και μη έκδοσης Δημοτικής Ενημερότητας για το τρέχον έτος.
 7. Απαλλαγή από τα Τέλη Διαμονής παρεπιδημούντων, για την περίοδο που ισχύουν τα μέτρα αποτροπής της διασποράς του νέου κορωνοϊού.
 8. Μείωση των Τελών Άρδευσης για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.
 9. Μείωση (στο πλαίσιο της νομοθεσίας) στα ενοίκια που εισπράττει ο Δήμος από τη μίσθωση δημοτικών επαγγελματικών ακινήτων.
 10. Απαλλαγή από την  καταβολή μισθωμάτων σχολικών κυλικείων από 01/03/2020 έως τέλος της σχολικής Χρόνιας. Να δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών και μείωσης των μισθωμάτων για το επόμενο χρονικό διάστημα.
 11. Απαλλαγή καταβολής της οικονομικής συμμετοχής γονέων (τροφείων) στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου κατά το χρονικό διάστημα που αυτοί  παραμένουν κλειστοί, όπως επίσης και των διδάκτρων στα Δημοτικά Ωδεία. Επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα μείωσης των τροφείων των Βρεφονηπιακών-Παιδικών σταθμών.
 12. Στήριξη, με κάθε μέσο και τρόπο στους εργαζομένους του Δήμου, των Δημοτικών Επιχειρήσεων και των Νομικών του Προσώπων, που σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με κίνδυνο την υγεία τους εργάζονται προσφέροντας υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών των πολιτών. Να διεκδικηθεί η δυνατότητα χορήγησης έκτακτου ειδικού επιδόματος.
 13. Δέσμη μέτρων των εργαζομένων και οικογενειών,  που έχει διακοπεί  η εργασία τους λόγω    της  πανδημίας,   με μείωση τελών, καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης
 14. Να μην διακοπεί η υδροδότηση και να μην αφαιρεθούν υδρόμετρα από καταναλωτές σε όλη την περίοδο των μέτρων περιορισμού και να εξεταστεί η δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης του μέτρου.
 15. Να διεκδικηθεί από την κυβέρνηση, η άμεση εφαρμογή του προγράμματος κοινωνικής εργασίας, του προγράμματος για τη ρύθμιση των 120 δόσεων για πάσης φύσεως οφειλές προς το δήμο και της εφαρμογής του προγράμματος έκτακτης επιχορήγησης των Δήμων, σύμφωνα με τις προτάσεις της ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ.
 16. Να ληφθεί απόφαση άμεσα από τη ΔΕΥΑΗ για αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής για τα Νοσοκομειακά Ιδρύματα.
 17. Να ληφθεί απόφαση  από την ΔΕΠΑΝΑΛ,  για μείωση  των  χρόνιων μισθωμάτων για τους επαγγελματίες του τουρισμού που έχουν πληγεί άμεσα από την πανδημία.

 

κ. Πρόεδρε

Διανύοντας την περίοδο της σταδιακής επανέναρξης των δραστηριοτήτων που είχαν ανασταλεί, ο Δήμος Ηρακλείου πρέπει, αναθεωρώντας την έως τώρα οικονομική του πολιτική, να σταθεί αρωγός σε όλους τους πολίτες λαμβάνοντας άμεσα κατάλληλα μέτρα, που να επιδρούν ως καταλύτης επανεκκίνησης  των λειτουργιών που είχαν διακοπεί.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις της πανδημίας και των μέτρων που λαμβάνονται,  ανάλογα πάντα  με τα δεδομένα της τοπικής οικονομίας,     θα καταθέτουμε δέσμη  προτάσεων,  παρεμβαίνοντας επικουρικά αλλά και ουσιαστικά, στην βοήθεια  επανεκκίνηση της  οικονομίας και της επίλυσης προβλημάτων της    καθημερινότητας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου θα εξειδικευτούν (όπου απαιτείται), οι προτάσεις και  τα μέτρα  που προτείνονται.

 

Στο πλαίσιο της σύνθεσης και της συναίνεσης με στόχο το καλό της πόλης και των δημοτών θεωρούμε ότι στη διάρκεια συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο θα κατατεθούν και άλλες προτάσεις που θα εμπλουτίσουν τα μέτρα στήριξης δημοτών, εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Τοποθετήσεις των ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου

Τοποθετήσεις των ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου

Εισαγωγικά θα θέλαμε να  σημειώσουμε ότι δεν είναι δυνατόν, να  διεξάγονται  Δημοτικά Συμβούλια κάθε δύο μέρες με 1 ή δύο θέματα . Κατά την γνώμη μας  δείχνουν  ελλιπή προγραμματισμό  και  υποβάθμιση  του ρόλου που από κυρίαρχου μετατρέπεται  σε   διεκπεραιωτή αδυναμιών διοίκησης , εκτός και αν αυτές είναι  οι  στοχεύσεις   γενικά της κυβέρνησης και  της δημοτικής αρχής.

Για το  θέμα 1

Συμφωνούμε με την εισήγηση  , για την λειτουργία  της άρδευσης  παρά την διαφωνία μας τόσο με τον προϋπολογισμό όσο και την  ισοστάθμιση  εσόδων και εξόδων

Για το θέμα 2   

Η  οικονομική επιτροπή  ( δήμου Ηρακλείου)  αποφάσισε   με την απουσία μας  θετικά

Ενημέρωση  για πραγματικά γεγονότα

Υπάρχει  διαγωνισμός  που έχει αναδείξει αναδόχους  ( απόφαση 207/2020  10-3-2020)   για  προμήθειες ύψους  266.203 ευρώ . Αναμένεται η υπογραφή του  . Έχουν ήδη περάσει  60 ημέρες  και δεν είχαμε  ( μάλλον ) ενστάσεις.

Τώρα ζητούν δυνατότητα απ ευθείας αναθέσεων έως 280.000  για 3 κωδικούς  ανταλλακτικά, αναλώσιμα και επισκευές οχημάτων

Παρακάτω αναφέρω ανά κωδικό τις δαπάνες των δύο τελευταίων ετών και τι ζητούν τώρα

Τα δύο τελευταία χρόνια  ( 2018 και 2019 )  ανά κωδικό  έγιναν οι παρακάτω δαπάνες

ΚΑ 20-6263.001   ΔΑΠΑΝΗ  2018 : 106.842,84  ΚΑΙ 2019 :82.146,84

Τώρα για το τετράμηνο  ζητούν με απ ευθείας αναθέσεις   211.569

ΚΑ 20-6264.001   ΔΑΠΑΝΗ 2018  17.522  ΚΑΙ 2019  : 4760,90

Τώρα για το τετράμηνο  ζητούν με απ ευθείας αναθέσεις   48.792,92

ΚΑ 30-6263.001  ΔΑΠΑΝΗ 2018  8886,79 ΚΑΙ 2019 : 3602,33

Τώρα για το τετράμηνο  ζητούν με απ ευθείας αναθέσεις   31.288,16

 Καταψηφίζουμε  την συγκεκριμένη εισήγηση  και προτείνουμε   

α. επιτάχυνση των διαδικασιών ( αν έχει κολλήσει κάπου) για υπογραφή  της σύμβασης

β.  μέχρι 3  ( μία ανά κατηγορία )   απ ευθείας  αναθέσεις  των  24.800  , σε υλικά που είναι απαραίτητα

Για το θέμα 3

  Εφ  όσον  η προτεινόμενη  τροποποίηση  του Προϋπολογισμού δεν   προκαλεί άμεση χωρίς εγκρίσεις οργάνων δαπάνη   συμφωνούμε  με την  συγκεκριμένη εισήγηση.

Σε κάθε άλλη περίπτωση  που θεωρείται άμεσα εκτελεστές  τις  δαπάνες χωρίς  εγκρίσεις  Δημοτικού συμβουλίου ,  δεν συμφωνούμε  με την εισήγηση .

Για τους ΕΝΕΡΓΟΥΣ  ΠΟΛΙΤΕΣ

ΗΛΙΑΣ ΛΥΓΕΡΟΣ  – ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ  ΑΡΗΣ.-ΔΟΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ – ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ   –  ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ  ΤΑΣΟΣ 

Ερώτηση για Απολογιστικές  εκθέσεις  επικοινωνιακών  σχεδίων 2018 και 2019 

Ερώτηση για Απολογιστικές  εκθέσεις  επικοινωνιακών  σχεδίων 2018 και 2019 

Προς   το Δημοτικό Συμβούλιο  ( δια του προέδρου)

ΘΕΜΑ :  Απολογιστικές  εκθέσεις  επικοινωνιακών  σχεδίων 2018 και 2019

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε

Με την  παρούσα  παρέμβαση , ζητάμε να  κατατεθούν  οι απολογιστικές εκθέσεις των επικοινωνιακών  σχεδίων για τα έτη 2018 και 2019 .  ‘Όπως  είναι  γνωστό   οι απολογισμοί  πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί  μέχρι  30/3 του ερχόμενου  έτους .

( δηλαδή 30/3/2019 για το 2018  και 30/3/2020 για το 2019 )

Το θέμα απασχόλησε το Συμβούλιο κατά την συζήτηση   του επικοινωνιακού προγράμματος  για το έτος 2020, όπου και επισημάνθηκε  η έλλειψη  τόσο του απολογισμού  έτους 2018 όσο  και  του 2019.

Επειδή σήμερα  5/5/2020  έχει παρέλθει το όριο  30/3/2020 , παρακαλώ όπως  κατατεθούν οι  απολογισμοί  των ετών 2018 και 2019 .

Με εκτίμηση

για τους  ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Ηλίας Λυγερός

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα  Τρίτη 28/4/2020  κληθήκαμε  σε  συνεδρίαση  της οικονομικής  επιτροπής  με ημερήσια διάταξη 60 θεμάτων και 2 εκτός ημερησίας. Σύνολο δηλαδή 62  θέματα.

Αν και οι διατάξεις  ορίζουν ότι  τέτοιες συνεδριάσεις   μπορούν να γίνονται  σε κλειστούς χώρους, με φυσική παρουσία  (  11 μελής είναι η ΟΕ ) η  Δημοτική αρχή προτίμησε  την  τηλεδιάσκεψη.

Οι συνεδριάσεις  που γίνονται  το διάστημα  των μέτρων  για την αντιμετώπιση του covid-19  κατά κύριο λόγο θα έπρεπε να είναι για την προετοιμασία αντιμετώπισης   των  επιπτώσεων και την δημιουργία  προστασίας του πληθυσμού από την πανδημία.

Η σημερινή  συνεδρίαση των 60  θεμάτων  περιλάμβανε

14  παρατάσεις έργων και προμηθειών

7  συμβιβαστικούς προσδιορισμούς  αποζημιώσεων

8  αναμορφώσεις και εξειδικεύσεις  προϋπολογισμού

2  συμμετοχές  ευρωπαϊκών προγραμμάτων ( δεν είναι αρμοδιότητα ΟΕ )

4   θέματα με όρους δημοπρασίας ακινήτων  ή ενοικίασης χώρων

12  Εγκρίσεις πρακτικών διαγωνισμών   και επιτροπών παραλαβής η διαγωνισμών

1   έγκρισης νέου διαγωνισμού   τεχνικού  έργου ( Ίδης –  Δικαιοσύνης !!!! με πολλά άλυτα προβλήματα )

5    θέματα για  covid-19

5   διάφορα τακτοποιητικά

Για τα περισσότερα από αυτά η αναβολή  απόφασης δεν δημιουργούσε  κανένα πρόβλημα  και  προτείναμε για τα θέματα που  η  Δημοτική αρχή θεωρεί άμεσα να προχωρήσομε και να παρθούν αποφάσεις. Για τα υπόλοιπα να συζητηθούν ,την επόμενη βδομάδα  σε μία ζωντανή  κλειστή συνεδρίαση ( όπως προβλέπει  και  ο νόμος ) .

Η πλειοψηφία του νόμου στην ΟΕ (  και ‘όχι του εκλογικού αποτελέσματος )  δεν συμφώνησε και έτσι οδηγηθήκαμε  ( όλη η αντιπολίτευση )  σε αποχώρηση.

Σε κάθε περίπτωση  η συναίνεση  , η συνεργασία  προϋποθέτει  δύο πλευρές.  Με πλειοψηφίες  που μάχονται την συναίνεση , που δεν στηρίζονται στο εκλογικό σώμα , ούτε  τα  προβλήματα  λύνονται , ούτε  η προσπάθεια  επιβολής   επιτυγχάνεται .

 

 

Για  τους ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

 

ΗΛΙΑΣ  ΛΥΓΕΡΟΣ

( μέλος της  οικονομικής επιτροπής )

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ  ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ  ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

                Προς το Δημοτικό Συμβούλιο  Ηρακλείου  ( δια του προέδρου )

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ  ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

 

Τέλος  Απριλίου, παύει να ισχύει το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας. Πολλοί  δανειολήπτες και οι οικογένειές τους θα βρεθούν  σε δύσκολη και κρίσιμη κατάσταση.

Σήμερα  όλοι οι πολίτες καλούνται λόγω των μέτρων να μείνουν στο σπίτι, ξαφνικά προκύπτει ζήτημα άρσης της προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει ένα τέτοιο αντικοινωνικό μέτρο σε μια χώρα που επί χρόνια σχεδόν ο ένας στους τρεις πολίτες ήταν άνεργος και χωρίς εισοδήματα, ενώ δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρέθηκαν σε αδιέξοδο, λόγω των σκληρών μνημονιακών πολιτικών λιτότητας.

Πολύ περισσότερο σήμερα  όταν  λόγω και της πανδημίας του COVID-19  οι δείκτες της ανεργίας  άρχισαν να ανεβαίνουν, με χιλιάδες νέες απολύσεις, τα νέα ρολά στα καταστήματα , με τους υποαπασχολούμενους, αλλά και με εργαζόμενους που παίρνουν ψίχουλα αντί κανονικού μισθού, η Κυβέρνηση να προχωράει σε τέτοιου είδους επιλογές.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου  καλεί την Κυβέρνηση

 • Να μην προχωρήσει στην άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
 • Να παραταθεί η προστασία τουλάχιστον έως το τέλος του έτους.
 • Να επεξεργαστεί άμεσα ένα συνεκτικό πρόγραμμα που θα αφορά την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, που θα περιλαμβάνει και την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Δελτίο Τύπου Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες 21 Απριλίου 2020

Δελτίο Τύπου Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες 21 Απριλίου 2020

ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ   ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ  “ΕΝΕΡΓΟΙ   ΠΟΛΙΤΕΣ”

στην συνεδρίαση  (  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου )  της 21/4/2020

Κύριε Πρόεδρε

   Η σημερινή  σύγκλιση   ( 21-4-2020 ) του Δημοτικού Συμβουλίου  δια περιφοράς  ,χωρίς   ουσιαστική συζήτηση  και  ενημέρωση  ( η προηγούμενη  με συμμετοχή συνεδρίαση , έγινε  στις  10-2-2020)   , στην ουσία υποβαθμίζει  την λειτουργία του Συμβουλίου.

Σήμερα  ,  σε πολλούς  Δήμους  της  χώρας  οι συνεδριάσεις  γίνονται  μέσω τηλεδιασκέψεων   με ουσιαστική συμμετοχή όλων των δημοτικών συμβούλων  , αποτελεσματικά , ξεπερνώντας τις  δυσκολίες της περιόδου αυτής.

Οι ψηφιακές αυτές εφαρμογές   μπορούν με  ευχέρεια  να υπερνικήσουν  τις δυσκολίες των συναθροίσεων και να  δημιουργήσουν ένα  πρόσφορο δημοκρατικό περιβάλλον  συζήτησης , αντιπαράθεσης  και σύνθεσης   λύσεων για τα ζητήματα που αφορούν  τους  Δημότες και την Πόλη.

Μια  τέτοια  λειτουργία  σήμερα,  περισσότερο από κάθε άλλη φορά   είναι απαραίτητη  , διότι οι  Πράξεις  Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  , και άλλες  νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης  δημιουργούν ένα περιβάλλον  συγκεντρωτικό και αυταρχικό . Οι  φορείς της αυτοδιοίκησης  σε όλες τις δύσκολες  περιόδους έδειξαν ότι μπορούν  να  συζητούν  να συνθέτουν  και να βρίσκουν λύσεις και διέξοδο σε μικρά και μεγάλα  προβλήματα.

 Επίσης  η  πρόθεση  λήψης απόφασης  σε  θέματα   που για μεγάλα χρονικά  διαστήματα,  απασχολούν το Δημοτικό Συμβούλιο     ( πχ  Λαϊκή Μασταμπά   –   2 συνεδριάσεις  2019   – αποφάσεις 392/2019 και 440/2019 ) , προκαλεί  ερωτήματα για τον χρόνο και την σκοπιμότητα  της , όταν  η  πρόταση  δεν έχει καμία σχέση με τις αποφάσεις του 2019 και τις κατατεθειμένες  προτάσεις .

Τέλος  θα θέλαμε να σχολιάσουμε  τον τρόπο που  η  Δημοτική Αρχή χειρίζεται  τις προτάσεις  που κατατίθενται ( αναλυτικά στην τοποθέτηση μας  στο  θέμα 1 )

Για  τους  ΕΝΕΡΓΟΥΣ  ΠΟΛΙΤΕΣ

 

ΗΛΙΑΣ  ΛΥΓΕΡΟΣ 

Ακολουθούν οι παρεμβάσεις των Ενεργών Πολιτών ανά θέμα

Θέμα 1 

Παρέμβαση  των «Ενεργών Πολιτών» στο θέμα 1 συνεδρίασης   ΔΣ  21-4-2020 ,  σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης  κορωνοϊού COVID -19.

Με την  τοποθέτηση  στο θέμα 1 καταγράφουμε  κάποιες από τις παρεμβάσεις-προτάσεις που κατατέθηκαν στο συντονιστικό όργανο που συστάθηκε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν με την εμφάνιση κρουσμάτων του κορωνοϊού sars-cov-2 από τον εκπρόσωπο των «Ενεργών Πολιτών».

Για την αλήθεια των πραγμάτων οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι:

Το συντονιστικό συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 10/03/2020 και σε διάστημα μιας εβδομάδας  συναντήθηκε τέσσερις φορές στο δημοτικό κατάστημα.

Οι αναφορές που ακολουθούν έγιναν σε αυτές τις συνεδριάσεις πιθανόν με κάποιες διαφοροποιήσεις στη χρονική σειρά τους .

Στην πρώτη συνεδρίαση:

 1. Να μείνει ο δήμος ανοικτός προσφέροντας υπηρεσίες στους πολίτες και ταυτόχρονα να ενισχυθούν περισσότερο οι ευπαθείς

      ομάδες του πληθυσμού.

 1. Να υπάρξει ένα κέντρο πληροφόρησης με επαρκή , επιστημονικά τεκμηριωμένα και αντικειμενικά στοιχεία που θα ενημερώνει

     τους πολίτες υπεύθυνα για την εξάπλωση του κορωνοϊού , την λειτουργία του δήμου και του τρόπους εξυπηρέτησης των δημοτών.

 1. Να μη διακοπεί καμιά παροχή ύδρευσης για το επόμενο διάστημα ( και για αρκετό χρόνο μετά τη λήξη της καραντίνας).

Στη δεύτερη συνεδρίαση:

 1. Να συμπληρωθούν με προσωπικό από δομές που έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους οι υπηρεσίες του δήμου που προσφέρουν

      κοινωνικό έργο.

 1. Να γίνει προσπάθεια να μοιραστούν τα τρόφιμα στα ΤΕΒΑ έγκαιρα ακόμη και με τη βοήθεια εθελοντών.
 2. Να υπάρξει ενημέρωση στους υπαλλήλους του Δήμου από τη γιατρό εργασίας με επίσκεψη της στους χώρους δουλειάς σε μια

      λογική αντικειμενικής πληροφόρησης και ψυχολογικής ενίσχυσης.

 1. Να ληφθεί μέριμνα για τούς καταυλισμούς  των ΡΟΜΑ (συνεχής παροχή νερού , σταθερή αποκομιδή απορριμμάτων,

      απολύμανση).

 1. Να μην εισπραχθούν δημοτικά τέλη από τις επιχειρήσεις για το διάστημα που διαρκούν τα μέτρα και να υπάρξει μέριμνα για

      ρύθμιση των χρεών.

Στην τρίτη συνεδρίαση:

 1. Επανάληψη της πρότασης για τα δημοτικά τέλη με την  προσθήκη «να μην υπάρξει αύξηση των ενοικίων δημοτικών χώρων που

      χρησιμοποιούνται από επιχειρηματίες» και αναφορά σε άλλους δήμους που πήραν αντίστοιχα μέτρα και στην πρόθεση της ΚΕΔΕ

      να κατατεθεί επίσημη πρόταση στον υπουργό εσωτερικών.

 1. Να υπάρξει ειδική μέριμνα για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα και αν είναι δυνατόν να γίνει άμεσα απολύμανση στους

      χώρους του  χώρου  λειτουργίας της καθαριότητας και του μηχανοστασίου.

 

Στην τέταρτη συνεδρίαση:

 1. Να υπάρξει ειδική μέριμνα για τις λαϊκές με προσπάθεια να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας ,πιθανόν με εκ περιτροπής παρουσία          των παραγωγών.
 2. Να υπάρξει ένας κεντρικός φορέας αποδοχής και διαχείρισης των προσφορών από ιδιώτες η επιχειρήσεις των μέσων ατομικής

      προστασίας , για να μην δημιουργούνται υπόνοιες «ιδιαίτερης αντιμετώπισης» με την επιστροφή στην κανονικότητα.

 1. Να υπάρξει μέριμνα φιλοξενίας για τους αστέγους.

Επιπλέον σήμερα   το ΔΣ  πρέπει να καταλήξει  σε μια σειρά αποφάσεων με  σκοπό την αντιμετώπιση  όλων των προβλημάτων που έχουν  δημιουργηθεί  από τις επιπτώσεις  των μέτρων αντιμετώπισης  του κορωνοϊού. .

 1. Επέκταση του επιδόματος  και σε κατηγορίες εργαζομένων σε δράσεις του Δήμου και των νομικών του προσώπων  ( πχ Ωδείο

      – ωρομίσθιοι )

 1. Σε σχέση με τα τροφεία  στους παιδικούς σταθμούς  , προτείνουμε για την φετινή χρονιά και μέχρι τέλος Ιουλίου

      να καταργηθεί  η καταβολή τους  και να επανεξεταστούν τα δεδομένα με την έναρξη της επόμενης περιόδου

 1. Τέλη κοινοχρήστων  χώρων . Για όλο το διάστημα  που με κρατική παρέμβαση είναι  εκτός λειτουργίας  οι επιχειρήσεις , να

      μην καταβληθούν  τα αντίστοιχα τέλη . Επίσης επειδή  με την  επαναλειτουργία τους  δεν θα αποκατασταθεί άμεσα  η πλήρης          λειτουργία τους  να  προβλεφθεί και μεταβατικό διάστημα μη καταγραφής και οφειλής τελών .

 1. Παροχή βεβαιώσεων Δημοτικής ενημερότητας  χωρίς περιορισμούς  για  όσους  Δημότες είχαν  δυνατότητα έκδοσης στα

      31/12/2019

 1. Αναστολή δόσεων ρυθμίσεων για όσο χρόνο  ισχύσει  συνολικά
 2. Απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και φωτισμού  για την όλη  την περίοδο που θα ισχύουν τα  μέτρα

        Σε γενικότερο επίπεδο  προτείνουμε άμεσα  να ξεκινήσουν οι διεργασίες για την  δημιουργία  ενός κέντρου  φιλοξενίας  αστέγων και ατόμων που χρήζουν βοήθειας και συνδρομής.  Αρχικά η δομή αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσεις σε ενοικιαζόμενο και εξοπλισμένο χώρο και σε δεύτερη φάση  σε ιδιόκτητο

Θέμα 8.

Για το θέμα της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο του 2019, που στην ουσία είναι η δράση της Δημοτικής Αρχής για το σύνολο της χρονιάς του 2019 οι Ενεργοί Πολίτες δηλώνουν για άλλη μία φορά ότι η αποτελεσματικότητα είναι μικρή. Υπάρχουν τεράστιες ανάγκες των Δημοτών για τις οποίες πρέπει επιτέλους η Δημοτική Αρχή να δράσει με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Για άλλη μία χρονιά το ταμείο του Δήμου αυξήθηκε και έχει φτάσει περί τα 54 εκ €. Ενώ οι συνολικές δαπάνες είναι για άλλη μία χρονιά λιγότερες από τις περυσινές. Ο Δημότης μέσω των τελών ανταποδοτικών και μη συνεισφέρει ετησίως και περιμένει να δει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Οι εισπράξεις από τα ανταποδοτικά και φέτος κινήθηκαν πάνω από 100% αυτών που είχαν αρχικά προϋπολογιστεί και ξεπέρασαν τα 13,5 εκ €. Αντίθετα οι δαπάνες για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες (καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού) υπολείπονταν περίπου 2 εκ €. ενώ ο προϋπολογισμός προέβλεπε να ανέλθουν στα 18 και πλέον εκ €.

Όταν 5 και πλέον χρόνια το ταμείο αυξάνεται, σημαίνει ότι κάτι δεν δουλεύει σωστά. Ο Δήμος δεν είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Κάθε χρόνο στη συζήτηση του προγράμματος έργων, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι αναφέρουν τα νέα έργα που οραματίζονται, τους άξονες που θα κινηθούν και πολλά άλλα. Οι Δημότες θέλουν έστω να εκτελέσετε αυτά τουλάχιστον που ανακοινώνετε και να τα δουν να ολοκληρώνονται στον προγραμματισμένο χρόνο τους.

Για το λόγο ότι η Δημοτική Αρχή ακολούθησε κατά τη γνώμη μας λανθασμένο δρόμο στη παραγωγή έργου και στην αντιμετώπιση των αναγκών των Δημοτών, καταψηφίζουμε την έκθεση των αποτελεσμάτων.

Θέμα  26 

Λαϊκή  Μασταμπά

Το θέμα  της λειτουργίας  της  λαϊκής  αγοράς  είχε τεθεί   στο Δημ. Συμβούλιο και το 2019 και είχαν   παρθεί  οι αποφάσεις 392/2019

( 10/4/2019 )  και  440/2019 ( 22/4/2019)

Βασική  φιλοσοφία και των δύο αποφάσεων  η εκ περιτροπής λειτουργία   της λαϊκής  σε τέσσερις ( 4 ) διαφορετικές  περιοχές

 ο πίνακας   που περιέχονταν  στην απόφαση είναι ο παρακάτω :

α/α

Θέση Προηγούμενο

Διάστημα

Απόφαση ΔΣ

Εγκατάστασης /

Απομάκρυνσης

Χρονοδιάγραμμα

1

Οδός Καστρινάκη και

Πατριάρχου Φωτίου

11/2/2010 έως

31/1/2013

102/2010

36/2013

1/4/2019 έως

31/3/2020

2

Οδός Λευθεραίου Δεν υπάρχει

1/4/2020 έως

31/3/2021

3

Οδός Πετρακογιώργη 2 15/4/2012 έως

14/4/2015

435/2012

248/2015

1/4/2021 έως

31/3/2022

4

Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου  

12/8/2013 έως

14/4/2015

604/2013

249/2015

1/4/2022 έως

31/3/2023

5 Οδός Παρασκευοπούλου και

Ραυτοπούλου

15/4/2015 έως

σήμερα

249/2015

1/4/2024 έως

31/3/2025

Επίσης στην ίδια  απόφαση  αναφερόταν

Με νέα απόφαση θα δοθούν λεπτομέρειες για τις υπόλοιπες θέσεις καθώς και θα γίνει προσπάθεια εύρεσης κατάλληλου χώρου/οικοπέδου για μονιμότερη επίλυση του θέματος είτε με μίσθωση είτε με αγορά οικοπέδου.

Σήμερα  1 χρόνο μετά  δεν έχει γίνει  τίποτε ,  ( Απρίλιος 2020 ) η  Δημοτική Αρχή  σβήνει όλα  τα  προηγούμενα  και χωρίς σχεδιασμό  προχωρά  σε νέα μετάθεση που δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενα  προτεινόμενες ( γιατί άραγε ; )  και κυρίως δεν κάνε κανένα  σχεδιασμό για  μόνιμη λύση. Ακόμα και προτάσεις που κατατέθηκαν για  συγκεκριμένο χώρο  δεν  αντιμετωπίστηκαν , ούτε εξετάστηκαν.

 Κατά την γνώμη μας  το συγκεκριμένο θέμα είναι  πολύ σοβαρό  για να έρχεται προς απόφαση  με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς ουσιαστική συζήτηση με λογική επιβολής.

Προτείνομε την απόσυρση του θέματος  και  διεξαγωγή  συζήτησης  σε ζωντανή συζήτηση με την συμμετοχή των ενδιαφερομένων.

Μια λύση  θα πρέπει να

 1. Να  προσανατολίζεται σε εύρεση και διαμόρφωση  μόνιμου χώρου  λειτουργίας της  λαϊκής  διαθέτοντας    τον κατάλληλο

          εξοπλισμό

 1.  Στο μεταβατικό – μέχρι ολοκλήρωσης της μόνιμης θέσης –  διάστημα    να επιλεγούν  δυο χώροι οι οποίοι  ανά εξάμηνο

          θα φιλοξενήσουν  την λειτουργία της λαϊκής .

Πρόταση Ενεργών Πολιτών για  απόδοση  τιμών στη μνήμη Μ. ΓΛΕΖΟΥ

Πρόταση Ενεργών Πολιτών για απόδοση τιμών στη μνήμη Μ. ΓΛΕΖΟΥ

Κύριε Δήμαρχε

Κύριε  Πρόεδρε  του Δημοτικού  Συμβουλίου

 

«Το έθνος χαμηλώνει τις σημαίες του για να περάσει ένας μεγάλος Έλληνας. Αυτός που πρώτος κατέβασε το σύμβολο των κατακτητών από την Ακρόπολη. Για να αναδειχθεί, έτσι, ο ίδιος σε σύμβολο της ελεύθερης πατρίδας μας.»

Με αυτά τα λόγια μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, «αποχαιρέτησε» τον Μ. ΓΛΕΖΟ

Ο πρώτος παρτιζάνος , ο άνθρωπος  της αντίστασης , των κοινωνικών αγώνων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  συνέχισε να αγωνίζεται μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση   πρέπει να τιμήσει  το δικό της άνθρωπο με τις  τιμές  που επιβάλλονται.

Οι  Ενεργοί Πολίτες  καταθέτουν μια σειρά  προτάσεων  για την υλοποίηση   αυτής

α.  ονομασία του νέου κοινόχρηστου χώρου – πάρκου  στην 62  Μαρτύρων σε  Πάρκο   Μ.  ΓΛΕΖΟΥ

β.   Διοργάνωση   Παγκρήτιας  Διαδημοτικής  ημερίδας  με θέματα :

« το νόημα της αντίστασης  τότε και σήμερα»

« το ‘όραμα  το Μ.ΓΛΕΖΟΥ   για την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

γ. Να ζητηθεί  είτε από  κυβέρνηση είτε από ΚΕΔΕ  – ΕΝΠΕ  η καθιέρωση  12

προγραμμάτων  μεταπτυχιακών   σπουδών   ετησίως  για  στελέχη των Δήμων

όλης της    χώρας  ( ένας Δήμος κάθε χρόνο από κάθε περιφέρεια)

 

 

Η δημοτική ομάδα των  ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΗΛΙΑΣ  ΛΥΓΕΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΡΗΣ

ΔΟΚΙΑΝΑΚΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ  ΤΑΣΟΣ

Δελτίο Τύπου Γενικής Συνέλευσης Ενεργών Πολιτών 19 Φεβρουαρίου 2020

Δελτίο Τύπου Γενικής Συνέλευσης Ενεργών Πολιτών 19 Φεβρουαρίου 2020

Με θέσεις, γνώση και πολιτική  οι Ενεργοί Πολίτες είναι  παρόντες . Δεν είναι δεδομένοι για κανένα . Πορεύονται με  βάση το πρόγραμμα τους, την βούληση και το συμφέρον των Δημοτών και του Δήμου, παρά το αυταρχικό περιβάλλον που τείνει να κυριαρχήσει εντός κι εκτός Δήμου.