Έρευνα και ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια Κρήτης

Έρευνα και ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια Κρήτης

Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με σκοπό την μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα…

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

Ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων (εκτός των κτιρίων της Γενικής Κυβέρνησης), με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης…

Έργο διαμόρφωσης οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού

Έργο διαμόρφωσης οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού

Μετά την αποφυγή ουσιαστικών απαντήσεων σε πολλές παρεμβάσεις των Ενεργών Πολιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο για το έργο «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού…