Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με αντικείμενο και τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018»

Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με αντικείμενο και τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018»

Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη εξασφάλισης σημαντικών Κοινόχρηστων Χώρων και χώρων πρασίνου σε αρκετούς Δήμους της χώρας, οι οποίοι κινδυνεύουν να απολέσουν το χαρακτήρα τους και να μετατραπούν σε οικοδομήσιμους χώρους καθιστώντας δυσμενέστερες τις συνθήκες του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και των οποίων η απόκτηση κρίνεται πολεοδομικά ως ιδιαιτέρως σημαντική οδήγησε στην έκδοση της ΚΥΑ και δημοσίευση σε ΦΕΚ για την έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου για τους Δήμους με 15.000.000 €. Στο πρόγραμμα αυτό προωθείται η απόκτηση αμιγώς κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα. Για την απόκτηση των κοινόχρηστων χώρων το Πράσινο Ταμείο μπορεί είτε να εξασφαλίζει και να καταβάλει την αποζημίωση για τη συντέλεση επιβληθείσας απαλλοτρίωσης είτε να δεσμεύει το απαραίτητο χρηματικό ποσό για την επανεπιβολή αρθείσας απαλλοτρίωσης και για την εκκίνηση διαδικασίας επιβολής απαλλοτρίωσης.