Ερώτηση: Προμήθεια διαδραστικών συστημάτων

Ερώτηση: Προμήθεια διαδραστικών συστημάτων

Στον προϋπολογισμό του «Τέχνη καθ οδό», που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 14/6/2017, συμπεριλαμβανόταν και η προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία διαδραστικών συστημάτων του ΙΤΕ. (αρ 448/2017).

Η οικονομική επιτροπή απόφαση 520/2017 αποφάσισε η προμήθεια αυτή να γίνει μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με το νόμο 4412/2016.

Το τέχνη καθ οδόν διεξήχθη από 3 – 7 Ιουλίου. Η έκθεση αυτή ξεκίνησε στις 3/7/2017 στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου και ο παραπάνω αναφερόμενος εξοπλισμός είχε προσκομιστεί.

Και όμως στις 18/7/2017 (11 ημέρες μετά το τέλος των εκδηλώσεων) με απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ ΩΙΥ ΑΩ0Ο-ΟΓΛ Αρ. πρωτ. 84749) και με συλλογή προσφορών (και όχι πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως προβλέπει η απόφαση) ανατίθεται σε εταιρεία η προμήθεια των διαδραστικών συστημάτων.

Η παραπάνω απόφαση αναρτήθηκε στην διαύγεια στις 9/8/2017

Αλήθεια κ. Δήμαρχε,

Πόσο όλα αυτά πατούν στην νομιμότητα;

Επίσης ζητάμε να μας γνωστοποιήσετε την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και πότε είναι η ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής του παραπάνω εξοπλισμού.

Δείτε την απόφαση του Δημάρχου