Παρέμβαση των ενεργών πολιτών για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου

Παρέμβαση των ενεργών πολιτών για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου

Την προσκόμιση συγκεκριμένων εγγράφων  που αποδεικνύουν πως έγινε με νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες  η ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες  και  τις απαντήσεις που έδωσε η  Ειδική Επιτροπή  του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 σε σχετική προσφυγή του Δήμου κατά απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που έκρινε πως η διαδικασία που τηρήθηκε, ως προς το ζήτημα αυτό, δεν ήταν η ενδεδειγμένη, ζητά από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Ηρακλείου ο επικεφαλής της Παράταξης «Ενεργοί Πολίτες» Ηλίας Λυγερός.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του αιτήματος που υπέβαλε στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο

Θέμα : Ασφάλιση οχημάτων Δήμου Ηρακλείου

Προς  τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Ηρακλείου

Αξιότιμε Κύριε Αντιδήμαρχε,

Σε ερώτηση της Δημοτικής μας παράταξης στις 22-03-2018 που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, σχετικά με την απόφαση 81/2018 της οικονομικής επιτροπής για τη μερική ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων ιδιοκτησίας του Δήμου στον προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης από τον οριστικό ανάδοχο, (η οποία δεν είχε εγκριθεί σύμφωνα με την 1830/6-3-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης) είχαμε ζητήσει να ενημερωθούμε με ποια απόφαση υπογράφηκε και από ποιόν η ασφάλιση αυτοκινήτων για το διάστημα από 2-2-2018 και μετά.

Η ακυρωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «…επειδή η εν λόγω ανάθεση δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου και επιπλέον δεν τεκμηριώνεται η εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, καθώς δεν αποδεικνύεται ότι συνέτρεχαν στην προκειμένη περίπτωση απρόβλεπτες περιστάσεις, µη αναγόμενες στη σφαίρα ευθύνης της αναθέτουσας αρχής, ικανές να θεμελιώσουν τον κατεπείγοντα λόγο και να δικαιολογήσουν την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης…»  κατά της οποίας άσκησε προσφυγή ο Δήμος ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 σύμφωνα με την 300/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Για τη συγκεκριμένη προσφυγή δεν έχουμε ενημέρωση ως προς την κατάληξη της.

Η απόφαση 85/2018 της οικονομικής επιτροπής σχετικά με τον διαγωνισμό που είχε διεξαχθεί για την ασφάλιση των οχημάτων, οδήγησε σε υπογραφή σύμβασης τον 04/2018, όταν η προηγούμενη σύμβαση όπως προαναφέρθηκε έληξε στις 02-02-2018. Οπότε προέκυψε ένα χρονικό κενό στις εγκεκριμένες αποφάσεις από 02-02-2018 έως την ημερομηνία που υπογράφηκε η σύμβαση τον Απρίλιο του 2018.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου στις 31-10-2018, αναφέρατε κύριε Αντιδήμαρχε ότι η σύμβαση που αφορούσε τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό υπογράφηκε στις 05-04-2018. Όσον αφορά το χρονικό διάστημα από 02-02-2018 04-04-2018, ειπώθηκε ότι η δαπάνη θα πληρωθεί στον συμβαλλόμενο με δικαστική απόφαση, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση χωρίς εγκεκριμένη απόφαση – με τον ανάδοχο.

Παρακαλώ πολύ να μας κατατεθούν εγγράφως τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα:

  1. Τη σύμβαση που υπογράφηκε για την ασφάλιση των αυτοκινήτων του Δήμου Ηρακλείου για το διάστημα από 02-02-2018 έως 04-04-2018.
  2. Την απάντηση της Ειδικής Επιτροπής του του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 στην προσφυγή του Δήμου κατά της 1830/6-3-2018 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Για την δημοτική ομάδα  των ενεργών πολιτών

ΗΛΙΑΣ  ΛΥΓΕΡΟΣ