Καθαρή πόλη

Επιδιώκουμε προτεραιότητα στην εμφάνιση της πόλης, προωθώντας ανταποδοτική ανακύκλωση με στρατηγικό σχεδιασμό, άποψη για τη διαχείριση των απορριμμάτων και σεβασμό στο περιβάλλον.

Οι Ενεργοί Πολίτες έχουν τη βούληση να βασιστούν σε διαφορετικές περιβαλλοντικές αξίες και να αλλάξουν την στάση στο θέμα της διαχείρισης αποβλήτων, προωθώντας την ορθή διαχείριση και επαναχρησιμοποίησή τους, με ταυτόχρονο εξορθολογισμό του κόστους. Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, θα γίνουν οι ενέργειες που απαιτούνται για τη δημιουργία των πράσινων σημείων και θα αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων, μέσω της ανταποδοτικής ανακύκλωσης και της παροχής κινήτρων στους δημότες. Ταυτόχρονα θα δρομολογηθούν άμεσα οι απαραίτητες μελέτες ωρίμανσης της μονάδας επεξεργασίας των απορριμμάτων, ώστε να προχωρήσει η κατασκευή της με περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες αξιοποιώντας τις υπάρχουσες δομές, βελτιώνοντας όμως τη λογική τους. Παράλληλα θα αναζητηθούν και εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια για την υλοποίηση του σχεδίου της ολοκληρωμένης διαχείρισης από το ΕΣΠΑ.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών θα υλοποιηθούν τα εξής:

 • Χωροθέτηση των πράσινων σημείων στον Δήμο Ηρακλείου και αναζήτηση πόρων για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.
 • Διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών από τον ίδιο το Δήμο, προς όφελος των δημοτών, μέσω του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) με ταυτόχρονη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων
 • Άμεση συνεργασία με τον νέο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) για τον προγραμματισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών για την ολοκληρωμένη και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου μας
 • Ενίσχυση της ανακύκλωσης με στοχευμένες παρεμβάσεις σε μεγάλους παραγωγούς αποβλήτων (δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, χώρους εστίασης, κλπ)
 • Προώθηση της αξιοποίησης των πράσινων αποβλήτων (κλαδέματα, κλπ) για τη δημιουργία κόμποστ υψηλής ποιότητας και pellet
 • Εκπόνηση ενός ρεαλιστικού σχεδιασμού για την αποκομιδή και επεξεργασία των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, προωθώντας την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (ειδικοί κάδοι – απορριμματοφόρα) με στόχευση στους μεγάλους παραγωγούς
 • Καθιέρωση πρωταθλημάτων (σχολικών, γειτονιών, υπηρεσιών) ανακύκλωσης και περιβαλλοντικών δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα
 • Υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων για την χρήση έξυπνων κάδων σε γειτονιές με ταυτόχρονη ενεργοποίηση των κατοίκων
 • Περιοδικός καθαρισμός των κάδων
 • Προμήθεια και χρήση νέας τεχνολογίας μηχανημάτων για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων
 • Επανασχεδιασμός για την τοποθέτηση των κάδων σε σημεία που δεν θα παρεμποδίζουν την κυκλοφορία και τη διάβαση πεζών
 • Δημιουργία πλατφόρμας – εφαρμογής για την επικοινωνία των δημοτών για την εξυπηρέτηση τους σε περιπτώσεις ογκωδών αντικειμένων, πράσινων αποβλήτων, κλπ.
 • Ενημέρωση των κατοίκων για τις ημέρες και ώρες αποκομιδής των απορριμμάτων μέσω αυτοκόλλητων επιγραφών με σκοπό την βελτίωση της εικόνας των χώρων αυτών
 • Συνεργασία με τα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων σε όλες τις φάσεις

Πράσινο

Η ραγδαία αστικοποίηση της πόλης τις τελευταίες δεκαετίες σε συνδυασμό με την έλλειψη συνολικού σχεδιασμού, οδήγησε πολλές περιοχές σε σημαντική και άναρχη αύξηση του δομημένου περιβάλλοντος, δημιουργώντας παράλληλα μεγάλο έλλειμμα σε χώρους πρασίνου. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι το αστικό πράσινο στην πόλη είναι μόλις 2.0 τ.μ. / κάτοικο, που απέχει πολύ από τα 8 τ.μ. / κάτοικο, που ορίζουν τα πολεοδομικά σταθερότυπα.  Προτείνουμε :

 • τη βελτίωση των υφιστάμενων χώρων πρασίνου και τη διαμόρφωση νέων
 • την εκπόνηση μελέτης σύνδεσης των διαφόρων χώρων πρασίνου, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό δίκτυο πρασίνου που θα συμβάλλει στη βελτίωση του αστικού κλίματος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων
 • την περιβαλλοντική προστασία του οικοσυστήματος της εκβολής του Καρτερού.