Αναπτυξιακό σχεδιασμό για την διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους και δημιουργώντας νέες δομές, εξασφαλίζοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία.