Ο σχεδιασμός της πολιτικής προστασίας σε επίπεδου Δήμου θα πρέπει να αναπτύσσεται στο πλαίσιο των εθνικών στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες. Θα πρέπει να εστιάζει τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η υλοποίηση του σχεδιασμού απαιτεί πολιτική δέσμευση, θεσμική ρύθμιση και κοινωνική συμμετοχή. Προτείνουμε :

  • τη χαρτογράφηση άμεσα των σημείων καταφυγής σε όλο το Δήμο
  • την οριζόντια οργάνωση της πολιτικής προστασίας σε επίπεδο διαμερισμάτων αρχικά, που θα περιλαμβάνει : ενημέρωση των δημοτών με έντυπο υλικό ανά διαμέρισμα, με τους χώρους καταφυγής, τις άμεσες ενέργειες και τα τηλέφωνα ανάγκης
  • την ενημέρωση και τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των δημοτικών υπαλλήλων
  • την εκπαίδευση των δημοτών σε θέματα πολιτικής προστασίας
  • την ανάπτυξη εφαρμογής για ενημέρωση των δημοτών για την αντιμετώπιση πριν και κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης