Η υδατική πολιτική στον Δήμο Ηρακλείου πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα της ελλιπούς υδροδότησης τους καλοκαιρινούς μήνες και στα ξηρά έτη που αναμένονται. Μετά και την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών έργων στο Φράγμα Αποσελέμη, ο Δήμος Ηρακλείου και η ΔΕΥΑΗ θα πρέπει να συμμετέχουν στον Φορέα Διαχείρισης που θα προκύψει, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δημόσιου χαρακτήρα του νερού και τη διάθεσή του στους δημότες.

Οραματικός στόχος των Ενεργών Πολιτών είναι η εξασφάλιση συνεχούς ροής πόσιμου νερού άριστης ποιότητας, με συνολικό σχεδιασμό, αξιοποίηση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα σε άμεση προτεραιότητα θα υλοποιηθούν τα εξής:

 • Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (net-metering), για μείωση του κόστους.
 • Μέτρα ορθής και σωστής διανομής και χρήσης του νερού και εξοικονόμησής του
 • Μέτρα διασύνδεσης των υφισταμένων δεξαμενών
 • Μέτρα αντιμετώπισης των απωλειών και των διαρροών των υφισταμένων δικτύων
 • Αντικατάσταση παλιών υδρομέτρων με νέα «έξυπνα»
 • Συνεχείς ελέγχους για τον εντοπισμό παράνομων συνδέσεων
 • Αξιοποίηση των υπόγειων υδάτων και πηγαδιών που υπάρχουν στην πόλη για αρδευτικούς λόγους
 • Άμεση ενίσχυση του υπάρχοντος προσωπικού, για την έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων και την προετοιμασία μελετών και έργων
 • Εκπόνηση μελετών για την αντικατάσταση των παλαιών δικτύων ύδρευσης και των νέων επεκτάσεων σύμφωνα με το σχέδιο πόλης
 • Επικαιροποίηση υπαρχόντων μελετών για τα δίκτυα, με ενσωμάτωση έργων αυτοματοποίησης της λειτουργίας και ελέγχου, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των διαρροών και απωλειών
 • Εκπόνηση μελετών για δίκτυα μεταφοράς, αντλιοστάσια και δεξαμενές, για την αξιοποίηση όλων των ποσοτήτων των νερών της τριτοβάθμιας επεξεργασίας για άρδευση με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού θα προστεθούν νέες πηγές υδροδότησης, όπως η αξιοποίηση των νερών του Αλμυρού τους δύο περίπου μήνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία, υλοποιώντας μικρά έργα (δίκτυο μέχρι το σημείο των κεντρικών αγωγών που έρχονται από Τύλισσο και σύνδεση με αυτά). Παράλληλα, θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες για μία συνολική παρέμβαση με περιβαλλοντικά αποδεκτές λύσεις (υδρομαστευτική στοά, ανύψωση υφιστάμενου φράγματος Αλμυρού, κ.α.). Επίσης θα διερευνηθεί η δυνατότητα κατασκευή φράγματος στο Κυπαρίσσι – Γιόφυρο και η πρόταση για αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού στις υπώρειες του Γιούχτα για την ενίσχυση των υψομετρικά ψηλών περιοχών της πόλης.