Προσλήψεις  μέσω ΑΣΕΠ για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ

Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών για την εφαρμογή του του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, όπου προβλέπεται η ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και
στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό. Στην εγκύκλιο αυτή περιγράφονται οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, καθώς και οι χρονικές προθεσμίες που έχουν τεθεί, ώστε στη συνέχεια να εκδοθεί η προκήρυξη των θέσεων αυτών. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και σύστασης νέων θέσεων, θα πρέπει να αποσταλεί για έγκριση στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης το αργότερο μέχρι 31η – 01 – 2019