«Σχεδιασμός για την αξιοποίηση του επεξεργασμένου νερού του Βιολογικού για άρδευση»

«Σχεδιασμός για την αξιοποίηση του επεξεργασμένου νερού του Βιολογικού για άρδευση»

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί άρθρο της δημοτικής ομάδας των Ενεργών Πολιτών.

Είναι κοινή παραδοχή ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης για μία περιοχή, όπου βασικές υποδομές όπως η άρδευση έχουν σημαντικό ρόλο στην αποδοτικότητα άρα και στο εισόδημα των γεωργών.

Στο Δήμο Ηρακλείου σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019, υπάρχουν περίπου 75.000 στρέμματα ελαιοκαλλιέργειες και 50.000 αμπελοκαλλιέργειες. Είναι ζητούμενο, λοιπόν, για μία περιοχή να έχει καταρτιστεί ένα σχέδιο από την Δημοτική Αρχή, η οποία φέρει και την ευθύνη, ώστε αφενός να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερους καλλιεργητές σε κατάλληλης ποιότητας νερού για άρδευση, αλλά και να υπάρχει πλήρης αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων. Ιδιαίτερα δε, όταν η μη ύπαρξη αρδευτικού τύπου νερού, οδηγεί σε κάποιες περιοχές στη χρήση του πόσιμου για άρδευση.

Είναι φανερό λοιπόν, ότι στη σημερινή – δύσκολη πραγματικά – συγκυρία, η αξιοποίηση κάθε προσφερόμενης «πηγής» νερού κατάλληλου για άρδευση, προβάλει σαν επείγουσα και επιτακτική ανάγκη. Καθυστερήσεις στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ούτε επιτρέπονται, ούτε πολύ περισσότερο δικαιολογούνται. Οι Ενεργοί Πολίτες επαναφέρουν σήμερα το θέμα της κατάρτισης και άμεσης υλοποίησης ενός σχεδίου για την πλήρη αξιοποίηση των τριτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού της πόλης μας, τα οποία είναι κατάλληλης ποιότητας για κάλυψη αρδευτικών αναγκών σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ Β΄354/2011) για καλλιέργειες ελιάς και αμπελιών.

Οι υποδομές που υπάρχουν σήμερα στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού, μπορούν να παράγουν ημερησίως έως και 16.000 κυβικά μέτρα επεξεργασμένων λυμάτων κατάλληλα για άρδευση, ενώ αναβαθμίζοντας τις υπάρχουσες δομές η ποσότητα αυτή μπορεί να ανέλθει έως και τα 30.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως. Δυστυχώς όμως, ενώ είναι διαθέσιμος ο «πόρος» αυτός, δεν έχουν κατασκευαστεί δίκτυα μεταφοράς του προς τις αγροτικές περιοχές, με εξαίρεση την περιοχή του Τεμένους, όπου διατίθενται περίπου 4.000 κυβικά μέτρα ημερησίως. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι ένας πόρος της τάξης των 12.000 κυβικών μέτρων απορρίπτεται στη θάλασσα, αν και κατάλληλος. Οι ανάγκες και η ζήτηση από αρκετές περιοχές της ενδοχώρας είναι δεδομένη, οπότε αυτό που μένει είναι να υπάρξει επιτέλους ένας σχεδιασμός και να υλοποιηθεί άμεσα.

Πρέπει λοιπόν σε πρώτη φάση:

  1. Να εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες για δίκτυα μεταφοράς – αντλιοστάσια και δεξαμενές που θα αναφέρονται στο σύνολο της δυναμικότητας την οποία μπορεί να έχει ο Βιολογικός Καθαρισμός (30.000 ημερησίως)
  2. Να μελετηθεί η αποθήκευση αυτού του υδάτινου πόρου είτε σε υφιστάμενα φράγματα και λιμνοδεξαμενές αγροτών για την περίοδο που δεν είναι αξιοποιήσιμα από τον πρωτογενή τομέα λόγω της χειμερινής περιόδου (π.χ. φράγμα Χαλαυριανού – φοινικιά κλπ), καθώς παράγονται όλο το χρόνο.
  3. Η προτεραιότητα στον σχεδιασμό και κατασκευή δικτύων, πρέπει να δοθεί στις περιοχές που αυτή τη στιγμή καλύπτουν τις αρδευτικές τους ανάγκες με νερό που είναι κατάλληλο για ύδρευση.
  4. Όσον αφορά το λειτουργικό κόστος το οποίο προκύπτει για την μεταφορά του πόρου αυτού στις αγροτικές περιοχές, πρέπει να αξιοποιηθούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σύμφωνα με τις διαδικασίες net-metering, ώστε το κοστολόγιο να είναι οικονομικότερο.
  5. Στις περιοχές που θα κατασκευαστούν τα νέα δίκτυα να υπάρχει σαφής πρόβλεψη για τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών, που θα τροφοδοτούνται από αυτού του είδους το επαναχρησιμοποιημένο νερό.
  6. Να εξεταστεί και να μελετηθεί η αξιοποίηση για αρδευτική χρήση και στο πράσινο του Δήμου, αλλά και για βιομηχανική χρήση (π.χ. σε λέβητες, νερό ψύξης, κλπ).

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί άμεσα στο συνολικό σχεδιασμό και αδειοδότηση των έργων αξιοποίησης της συνολικής παραγωγής των 30.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν σταδιακά και να υπάρξει ένα πλάνο υλοποίησης. Ήδη από τον Απρίλιο του 2018, έχει δημοσιευθεί μία πρόσκληση για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στη ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» προϋπολογισμού 180.000.000 €, όπου δίδεται η δυνατότητα χρηματοδότησης και σε έργα που χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές νερού (ανακυκλωμένα ύδατα) με ελάχιστο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό άνω των 2,2 εκ. ΕΥΡΩ. Η ημερομηνία λήξης για την υποβολή πρότασης είναι η 31/08/2018.

Η Δημοτική Αρχή πρέπει να σταθεί αρωγός με πράξεις στην αγωνία και τα αιτήματα των αγροτικών περιοχών. Τέτοιου είδους δράσεις είναι αναπτυξιακές, περιβαλλοντικές και συμβάλουν και στο θέμα αντιμετώπισης της λειψυδρίας. Οι Ενεργοί Πολίτες, με τη σημερινή παρέμβαση, διαπιστώνοντας σημαντική καθυστέρηση καταθέτουμε χάρτη ενεργειών που απαιτούνται και καλούν τη Δημοτική Αρχή άμεσα – και όχι με παραπομπές – να ασχοληθεί με το θέμα.