• Περιβάλλον & Ποιότητα ζωής
  • Δικαιώματα & Κοινωνική Πολιτική
  • Νεολαία – Πολιτισμός – Αθλητισμός
  • Δημοκρατία – Συμμετοχή στον δήμο