Ασχολείται με τα θεσμικά ζητήματα (νομοθεσίας, θεσμών, δημοκρατικού προγραμματισμού, αποκέντρωσης, διαφάνειας) αλλά και θέματα λειτουργίας των δημοτικών οργάνων και υπηρεσιών.

Στοχεύει στην εξασφάλιση τόσο της πληροφόρησης των δημοτών όσο και της ουσιαστικής συμμετοχής τους στη λήψη των αποφάσεων.

Δραστηριοποιείται για να εξασφαλιστούν αυτά τόσο από το Δήμο όσο και από την δική μας Κίνηση.

Καλύπτει τις ενότητες του προγράμματός μας που αφορούν τη συμμετοχή και τα θεσμικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.