1. Προοίμιο

Ο κανονισμός αυτός λειτουργίας έχει σαν σκοπό και στόχο να ρυθμίσει τον τρόπο λειτουργίας της Δημοτικής Κίνησης ώστε να υπηρετούνται τα βασικά της χαρακτηριστικά, που είναι:

 • Ένωση φυσικών προσώπων, που συγκροτείται στη βάση της ελεύθερης εθελοντικής συμμετοχής και ισοτιμίας
 • Απόρριψη οποιουδήποτε αποκλεισμού, στη βάση κοινωνικών διακρίσεων, όπως το φύλο, το χρώμα, η γλώσσα, κλπ.
 • Ο τοπικός χαρακτήρας της συλλογικότητας

Οι «Ενεργοί Πολίτες» δεν συγκροτούνται στη βάση κομματικής ή και ιδεολογικής ενότητας αλλά ζητούμενο και επιδιωκόμενο είναι η πολιτική τους ενότητα.

2. Σκοπός

Η δημοτική κίνηση «Ηράκλειο – Ενεργοί Πολίτες» ιδρύθηκε για να:

2.1. Είναι σε επαφή με τις κινήσεις των πολιτών που αγωνίζονται

Τα μέτωπα και οι θέσεις μας επιχειρούν να εκφράσουν τις κινήσεις πολιτών, τις κοινωνικές οργα-νώσεις και τους ενεργούς επιστήμονες της πόλης. Επιδιώκουμε, χωρίς ηγεμονισμούς και προσπά-θεια υποκατάστασης, οι ενεργοί πολίτες του Ηρακλείου να γίνουν οργανικά μέλη των διαδικασιών μας και να εκφράζονται και μέσα από την πολιτική δουλειά μας.

2.2. Συγκροτεί τεκμηριωμένη παρέμβαση στα όργανα του δήμου

Οι θέσεις μας σε όσα έρχονται προς απόφαση στα όργανα του Δήμου πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και να αντιπροτείνουν ριζοσπαστικές εναλλακτικές λύσεις στους κυρίαρχους «μο-νόδρομους». Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε συστηματικά να θέτουμε στα όργανα του Δήμου «εκτός ημερησίας διάταξης» τα ανοιχτά ζητήματα και τα αιτήματα των κινημάτων της πόλης

2.3. Ζωντανεύει τα διαμερίσματα και φέρνει τα πάνω – κάτω στα διαμερισματικά και τοπικά συμβούλια

Χωρίς την πραγματική δουλειά στις γειτονιές και χωρίς τα κινήματα των πολιτών ξέρουμε ότι τίποτα δεν θα αλλάξει. Βασική προτεραιότητα στην δουλειά μας θα είναι να συμμετέχουμε στα διαμε-ρισματικά συμβούλια ανοίγοντας την ατζέντα τους στις τοπικές κοινωνίες, ενημερώνοντας του πο-λίτες, διεκδικώντας την ουσιαστική αποκεντρωμένη λειτουργία και παρεμβαίνοντας με δυναμικό τρόπο κάνοντας τις ευρύτερες κοινωνικές συμμαχίες στην περιοχή.

2.4. Παλεύει (και) από τις θέσεις μας στα όργανα του δήμου

Πέρα από τις εκπροσωπήσεις στα Συμβούλια (Δημοτικό / Διαμερισματικά) για τα οποία έχουμε άμεση εντολή από όσους/ες μας εμπιστεύτηκαν, υπάρχουν θέσεις σε διαπαραταξιακές επιτροπές, δημοτικούς οργανισμούς και δημοτικές επιχειρήσεις που δικαιούμαστε αναλογική συμμετοχή. Σε αυτές τις θέσεις τοποθετούμε μέλη των Ενεργών Πολιτών με ειδικές γνώσεις, ενδιαφέρον και δρά-ση γύρω από τα ειδικά – κατά περίπτωση – αντικείμενα. Οι εκπρόσωποί μας στους δημοτικούς θε-σμούς λογοδοτούν στην Συνέλευση – ολομέλεια /Συντονιστική Γραμματεία και στις Διαμερισματι-κές η τοπικές κινήσεις και συμμετέχουν στις – αντίστοιχης θεματολογίας – ομάδες εργασίας της Κίνησης ώστε να εμπλουτίζουν τον εκεί προβληματισμό και, βέβαια, να αντλούν από αυτόν.
Επίσης, αναζητούμε καινοτόμες πρακτικές, όπως η εναλλαγή και οι πολυπρόσωπες εκπροσωπή-σεις στις θέσεις των Ενεργών Πολιτών στι Δημοτικό Συμβούλιο, στα διάφορα όργανα, επιτροπές και εταιρείες του Δήμου, ώστε να «βάλουμε στο παιχνίδι» περισσότερους/ες από εμάς και να κερ-δίζουμε σε συλλογική εμπειρία.

2.5. Συνεργάζεται και δικτυώνεται με αντίστοιχες προσπάθειες στο Νομό, την Κρήτη, την Ελλάδα.

3. Η Δομή της Δημοτικής Κίνησης

Αντιμετωπίζουμε σήμερα την ανάγκη να οργανωθεί πιο αποτελεσματικά η προσπάθεια έκφρασης των κοινωνικών θέσεων και αιτημάτων που εκπροσωπούμε, τώρα που η ισχύς μας στα δημοτικά όργανα και την κοινωνία είναι πιο αυξημένη και άρα πολλαπλά χρήσιμη. Έχουμε λοιπόν το καθή-κον να επινοήσουμε αποτελεσματικές εσωτερικές δομές που θα υποστηρίζουν με επάρκεια τη δουλειά μας, θα παράγουν εξωστρεφή πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα αλλά και θα λειτουργή-σουν ως υποδοχείς του τόσου νέου κόσμου που είναι διαθέσιμος να βοηθήσει έμπρακτα από δω και μπρος.

3.1. Βασικές οργανωτικές αρχές

Η ύπαρξη και η ομαλή δημοκρατική λειτουργία του σχήματος εξασφαλίζεται μόνο και αποκλειστικά με τη φυσική παρουσία στη δράση των μελών του.
Υιοθετούμε τον ανοιχτό και διαφανή τρόπο λειτουργίας.

Η αμεσοδημοκρατική λειτουργία είναι το βασικό χαρακτηριστικό που χαρακτηρίζει όλη την δομή της κίνησης . Αυτή εξασφαλίζεται με την μεταβίβαση του αποφασιστικού ρόλου για όλα τα ζητή-ματα από τα συντονιστικά όργανα, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, στις συνελεύσεις και συνδιασκέ-ψεις των μελών. Η δράση και οι αποφάσεις μας συνδιαμορφώνονται από τα μέλη, με συνεχή και ανοιχτό διάλογο και ελέγχονται από τα μέλη.

Σε αυτή τη βάση, ενθαρρύνουμε και τη συμμετοχή, με συμβουλευτική γνώμη, στις διαδικασίες του σχήματος, πολιτών που έχουν επιλέξει να μην ενταχθούν σε αυτό.
Κανείς δεν έχει δικαίωμα βέτο και η γνώμη του κάθε προσώπου που συμμετέχει σε αυτό έχει το ίδιο βάρος. Οι αποφάσεις παίρνονται με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, μέσα από διαδικασίες προωθητικής σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων και με επιδίωξη την ομόφωνη στήριξη των αποφάσεων. Αν, παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, ακολουθείται η διαδικασία της § 4.1

3.2. Μέλη

Μέλος της κίνησης μπορεί να είναι κάθε ένας όποιος το επιθυμεί, κατοικεί ή δραστηριοποιείται στην περιοχή του Δήμου και αποδέχεται την Ιδρυτική Διακήρυξη, και το πρόγραμμα της κίνησης.
Φίλος της δημοτικής Κίνησης μπορεί να γίνει όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στις διαδικασίες και τις θεματικές ομάδες της Κίνησης χωρίς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών, μπορεί όμως να εκφέρει ελεύθερα την άποψη του. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στη δημοτική παρά-ταξη, τις διαδικασίες και τις δράσεις της σημαίνει σιωπηρή αποδοχή της Ιδρυτικής Διακήρυξης και του προγράμματος της κίνησης.

Όλα τα μέλη της κίνησης απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις.

Ένα μέλος χάνει την ιδιότητά του όταν:

 • υποβάλλει γραπτή παραίτηση
 • δεν καταβάλει τις συνδρομές του για περισσότερο από ένα (1) χρόνο
 • είναι μέλος, εγγραφεί ή συμμετέχει ενεργά σε άλλη Δ. Κ. ίδιου Δήμου
 • δεν εφαρμόζει τον Κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Κίνησης
 • δρα αντίθετα προς τις αρχές της κίνησης και παραβιάζει την Ιδρυτική της Διακήρυξη.

Στην τελευταία περίπτωση η απόφαση λαμβάνεται από την συνέλευση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) και αφού το μέλος κληθεί για να εκθέσει τις θέσεις του.

Δικαιώματα μελών:

 • Τα μέλη και οι φίλοι της μπορούν να συμμετέχουν σε Ομάδες Εργασίας, Θεματικές Επιτρο-πές ή άλλες , ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στην Δημοτική Κίνηση.
 • Τα μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις των οργάνων της Κίνησης με δικαίωμα λόγου .
  – Δικαίωμα ψήφου σε όλα τα όργανα, έχουν μόνον τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονο-μικές τους υποχρεώσεις.

Υποχρεώσεις μελών:

 • Τα μέλη συνδιαμορφώνουν τις θέσεις και τις πολιτικές της κίνησης, συμμετέχουν στα όρ-γανα, τις διαδικασίες και την υλοποίηση των δράσεων, στο πλαίσιο των αρχών της Κίνη-σης και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
 • Μέλη που ορίζονται από την Δημοτική Κίνηση να την εκπροσωπήσουν ή την εκπροσωπούν δια των οργάνων της, οφείλουν να εκφράζουν την πλειοψηφούσα θέση της Κίνησης.
 • Τα μέλη καταβάλλουν στη δημοτική κίνηση ετήσια συνδρομή 25€, όπως αναφέρεται στην §3.3.7

3.3. Όργανα της Κίνησης

3.3.1 Συνέλευση – Ολομέλεια

Η γενική συνέλευση αποτελεί κυρίαρχο όργανο. Εκλέγει και ελέγχει την Συντονιστική της Γραμμα-τεία, ανακαλεί και αντικαθιστά όσα μέλη της δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στα καθήκοντά τους, παίρνει πρωτοβουλίες και αποφάσεις. Εκτός αν οι Γενικές συνελεύσεις αποφασίσουν διαφορετικά, η λειτουργία τους καθορίζεται από τις πιο κάτω ενδεικτικές αρχές:

Οι Γενικές Συνελεύσεις χαρακτηρίζονται ως:

 • Ετήσιες τακτικές
 • Περιοδικές τακτικές
 • Έκτακτες

Όλες οι Συνελεύσεις απαιτούν την παρουσία του 50% + 1 των μελών. Όλες οι αποφάσεις, συμπε-ριλαμβανομένων και των εκλογών συντονιστικών οργάνων, λαμβάνονται με την θετική ψήφο των 2/3 των συμμετεχόντων στην συνέλευση και όπως αναλυτικά περιγράφεται στην § 4.1. Δεν νοείται καμία ποσόστωση σε καμία ψηφοφορία ή εκλογή με επίκληση ιδιότητας μέλους.

Οι ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνονται κάθε 12 μήνες. Σε αυτές:

 • Γίνεται αξιολόγηση της δράσης και των επί μέρους θεματικών επιτροπών της
 • Εγκρίνεται ο ισολογισμός εσόδων/εξόδων
 • Εκλέγεται Συντονιστική Επιτροπή από τα μέλη του. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτρο-πής έχουν δικαίωμα επανεκλογής για δύο μόνο διαδοχικές ετήσιες θητείες. Σε περίπτωση ισοψηφιών ή μη κάλυψης του αριθμού των μελών από υποψηφίους, η επιλογή γίνεται με κλήρωση στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη της κίνησης.
 • Αποφασίζεται ο ετήσιος προγραμματισμός δράσης της κίνησης και τίθενται όσο το δυ-νατό ποσοτικοποιημένοι πολιτικοί και οργανωτικοί στόχοι

Οι Περιοδικές Τακτικές Γενικές συνελεύσεις της κίνησης γίνονται, σύμφωνα και με ειδική απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ανά μήνα, δίμηνο ή τρίμηνο. Σε αυτές συζητού-νται και λαμβάνονται αποφάσεις για κάθε ζήτημα που εισηγείται η Συντονιστική Γραμμα-τεία της κίνησης ή η ολομέλεια μια θεματικής επιτροπής της κίνησης ή ένα μεμονωμένο μέλος της κίνησης. Μια Περιοδική Τακτική Γενική συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει με α-πόφασή της ένα οποιοδήποτε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής και να το αντικαταστήσει με άλλο.

Οι Έκτακτες Γενικές συνελεύσεις, σε αντιδιαστολή με όλες τις προηγούμενες που γίνονται μόνο με φυσική παρουσία τουλάχιστον του 51% των μελών της, μπορούν να γίνουν και με την διενέργεια συζητήσεων και ηλεκτρονικών ψηφοφοριών στον ιστότοπο της κίνησης εφ’ όσον συμμετέχει το 50% + 1 των μελών. Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις διενεργούνται ό-ταν τις καλέσει η Συντονιστική Επιτροπή ή το 15% των μελών της κίνησης γραπτά ή μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

3.3.2 Συντονιστική Γραμματεία

 • 15μελές πολιτικό – αυτοδιοικητικό όργανο της κίνησης που εκλέγεται από την Συνέλευση – ολομέλεια.
 • Συνεδριάζει ανοιχτά, περίπου κάθε 15 μέρες, σε κατά προτίμηση τακτή και σίγουρα ανα-κοινωμένη ημερομηνία & ώρα, στα γραφεία της Κίνησης
 • Διευθύνεται από συντονιστή ή συντονιστική ομάδα που εναλλάσσεται κάθε έξι (6) μήνες.

Οι θέσεις στη γραμματεία καταλαμβάνονται με εθελοντική προσφορά, με τη σύμφωνη γνώμη του-λάχιστον των 2/3 των συμμετεχόντων στις αντίστοιχες γ. συνελεύσεις. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή και διενεργείται μυστική ψηφοφορία με κοινό ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο τα μέλη μπορούν να σταυρώσουν μέχρι 3 άτομα. Καταβάλλεται προσπά-θεια ώστε στο όργανο να εκπροσωπείται το δυνατόν ευρύτερος αριθμός επαγγελμάτων και περιο-χών του Δήμου, ώστε να είναι εφικτή η καλλίτερη και σφαιρικότερη κατανόηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Η Συντονιστική Γραμματεία παρακολουθεί, μεταξύ δυο συνεδριάσεων της Ολομέλειας, την υλοποίηση των αποφάσεων, διεκπεραιώνει / αναθέτει ειδικά καθήκοντα και τομείς ευθύνης στα μέλη της, όπως οι συντονιστές της δημοτικής και των θεματικών ομάδων, οι συντονιστές από πλευράς γραμματείας των διαμερισματικών επιτροπών (αλλά δεν υποκαθιστά την Συνέλευση!)

3.3.3 Δημοτική ομάδα

Ομάδα για την καθημερινή παρακολούθηση της δουλειάς στο δημοτικό συμβούλιο, τα διαμερι-σματικά και τοπικά Συμβούλια. Συνεδριάζει τακτικά 1-2 φορές την εβδομάδα ή και εκτάκτως. Κύρια αρμοδιότητα είναι οι ανάγκες των εκπροσωπήσεων στο Συμβούλιο και τα άλλα όργανα και οργανι-σμούς του Δήμου.

Έχει μόνο εκτελεστικό / διεκπεραιωτικό χαρακτήρα: αναλαμβάνει να συντάσσει ενημερωτικούς φακέλους τεκμηρίωσης, να προετοιμάζει τις παρεμβάσεις μας στα όργανα, να συνεργάζεται με ει-δικούς του χώρου μας και να ανατροφοδοτεί σαν ενδιάμεσος κρίκος τη Γραμματεία και τις Διαμε-ρισματικές και θεματικές ομάδες.

3.3.4 Θεματικές ομάδες

Συγκροτούνται 4 ειδικές ομάδες για θέματα ενδιαφέροντος

 • περιβάλλον & ποιότητα ζωής
 • δικαιώματα και κοινωνική πολιτική
 • νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός
 • δημοκρατία και συμμετοχή στο Δήμο

Στις θεματικές ομάδες μπορούν (και πρέπει!) να συμμετάσχουν:

 • οι εκπρόσωποι των Ενεργών Πολιτών στις –αντίστοιχης θεματολογίας- επιτροπές, οργανι-σμούς, εταιρείες κ.λπ. του Δήμου, ώστε να μεταφέρουν τα όσα αποκομίζουν από τη συμμε-τοχή τους σε μια ευρύτερη ομάδα της κίνησης για περαιτέρω επεξεργασία και σχεδιασμό της παρέμβασής μας. Αυτοί/ες μαζί με την συντονιστική γραμματεία θα έχουν την ευθύνη για την αρχική συγκρότηση, λειτουργία και διεύρυνση των ομάδων.
 • όσοι/ες από τους Ενεργούς Πολίτες έχουν (ή ενδιαφέρονται να αποκτήσουν) γνώσεις για τα παραπάνω ειδικά θέματα
 • και φυσικά καθένας και καθεμία που θα ‘θελε να εμπλακεί ενεργά στη δουλειά της κίνησης!

Οι θεματικές ομάδες:

 • Συνεδριάζουν τακτικά (προτείνετε ανά 15 μέρες) ή όποτε υπάρχει ανάγκη, στα γραφεία της Κίνησης, σε ημερομηνία και ώρα που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα, ενώ ενημερώνονται και με email/τηλ όσοι/ες έχουν δηλώσει ενδιαφέρον
 • Δημιουργούν τις απαραίτητες επιτροπές και υπο-ομάδες πιο εξειδικευμένου ενδιαφέροντος (π.χ. επιτροπή Υγείας ή επιτροπή για τους Μετανάστες στη θεματική των δικαιωμάτων και κοινωνικής πολιτικής ή επιτροπή ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων στη θε-ματική του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής)
 • παρακολουθούν στενά τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος προετοιμάζει, χειρίζεται και απο-φασίζει τα θέματα της αρμοδιότητάς ρους.
 • επικοινωνούν και συνεργάζονται με αντίστοιχες κινήσεις πολιτών, κοινωνικούς φορείς, και επιστήμονες
 • επεξεργάζονται τις θέσεις και προτάσεις των Ενεργών Πολιτών για τα ζητήματα της Ηρα-κλείου που τις αφορούν
 • σχεδιάζουν εκδηλώσεις, καμπάνιες και δράσεις και δημοσιοποιούν τη δουλειά τους στην ιστοσελίδα και το έντυπο της κίνησης
 • συνεργάζονται με τη συντονιστική γραμματεία και με τις διαμερισματικές κινήσεις των «Ε-νεργών Πολιτών» για τα θέματα που τις αφορούν για να διευκολυνθεί η δουλειά των ομά-δων, θα δημιουργηθούν τέσσερις ειδικές ενότητες –μόνο για τα μέλη κάθε ομάδας- στον «χώρο συζητήσεων (Forum)» της ιστοσελίδας www.filopolis.gr, ώστε να είναι ευκολότερη η τακτική επικοινωνία και η από κοινού επεξεργασία κειμένων, ιδεών για δράσεις κ.λπ.)

3.3.5 Διαμερισματικές ομάδες

Οι διαμερισματικές ομάδες αποτελούν τα σημαντικότερα οργανωτικά «κύτταρα» της τοπικής μας δουλειάς. Οργανώνονται εννέα διαμερισματικές ομάδες με δυνατότητα να συνεδριάζουν κάθε φορά σε δια-φορετικές συνοικίες του διαμερίσματος.

1. 1ο διαμέρισμα (Κεντρικό)
2. 2ο διαμέρισμα (Ανατολικό) (Κατσαμπάς, Πόρος, Αγ. Γεώργιος, Χρυσοπηγή, Πατέλες, Μπεντεβή, Αγ. Αικατερίνη)
3. 3ο διαμέρισμα (Δυτικό)
3.1. Τάλως, Καμίνια, Αγ. Βαρβάρα, Δειλινά, Γιόφυρο, Σταυρωμένος, Θέρισσος
3.2. Βούτες, Δαφνές, Σταυράκια
4. 4ο διαμέρισμα (Νότιο)
4.1. Ακαδημία, Ατσαλένιο, Μεσαμπελιές, Αγ. Κων/νο, Αϊ Γιάννη, Μασταμπά
4.2. Φορτέτσα, Αγ. Βλάσσης και Σκαλάνι
5. Βασιλειές
6. Νέας Αλικαρνασσού
7. Τεμένους (Προφ. Ηλίας, Αγ. Σύλλας, Κυπαρίσσι, Ρουκάνι, Καρκαδιώτισα)
8. Παλιανής (Αυγενική, Βενεράτο, Κεράσια, Σίββα) και
9. Γοργολαΐνη (Αγ. Μύρωνας- Άνω & Κάτω Ασίτες – Πενταμόδι- Πετροκέφαλο- Πυργού)

Οι διαμερισματικές ομάδες είναι ο κατεξοχήν χώρος συνάντησης των μελών της Δημοτικής Κίνη-σης που δουλεύουν στα ζητήματα της γειτονιάς και χώρος συνάρθρωσης με τις κατά τόπους κινή-σεις πολιτών.

Οι διαμερισματικές ομάδες, οργανώνουν αυτόνομα τον τρόπο λειτουργίας τους, με έμφαση τόσο στην ανάγκη να εκπροσωπούν την Κίνηση στο Συμβούλιο και τις επιτροπές του Διαμερίσματος, όσο και στο και να βγαίνουν εξωστρεφώς στις γειτονιές και να «διαμορφώνουν» (και όχι απλά να πα-ρακολουθούν) την τοπική κοινωνική ατζέντα.

Είναι επίσης αναγκαίο οι Διαμερισματικές ομάδες να παρακολουθούν στενά (να ενημερώνουν και να ενημερώνονται) για τις εξελίξεις που αφορούν και τα ειδικά / τοπικού ενδιαφέροντος αλλά και τα ευρύτερα / υπερτοπικά θέματα, δηλ. είναι αναγκαία η στενή σύνδεσή τους με τη Συντονιστική Γραμματεία, τη Δημοτική Ομάδα, τις Θεματικές Ομάδες Εργασίας και τα άλλα «κεντρικά» όργανα της κίνησης, ώστε η δουλειά να συναρθρώνεται αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα.

Οι διαμερισματικές ομάδες τροφοδοτούν με την τοπική δουλειά τους το έντυπο, την ιστοσελίδα και το Γραφείο Τύπου της Κίνησης

3.3.6 Ειδική ομάδα για το έντυπο και την επικοινωνία

Απαραίτητη κρίνεται η αυτοτελής και άμεση επικοινωνία μας με τους πολίτες του Ηρακλείου χωρίς μεσολαβητές. Σε αυτή την κατεύθυνση, συνεχίζουμε την έκδοση του «Φιλόπολις», συζητάμε (και ψάχνουμε τις οικονομικές και τεχνικές πλευρές) για την διεύρυνση της έκδοσης (που θα διανέμε-ται δωρεάν;) στις εκδηλώσεις και εξορμήσεις της Κίνησης, σε φιλικά μπαρ, καφενεία και πολιτικά / κοινωνικά στέκια κ.λπ.

Η επιμέλειά του εντύπου θα ανατεθεί σε ειδική Ομάδα Εργασίας και η θεματολογία μπορεί να πε-ριλαμβάνει, εκτός από τα νέα της Κίνησης αλλά και άλλων κοινωνικών και πολιτικών πρωτοβουλιών στην πόλη, όσο και άρθρα και ρεπορτάζ που θα αναδεικνύουν ένα «άλλο» Ηράκλειο, τον ε-ναλλακτικό πολιτισμό μας κ.ά.

Ακόμα η ομάδα αυτή θα έχει ένα ρόλο επικοινωνιακού συμβούλου για τις κεντρικές αλλά και τις τοπικές/θεματικές μας δράσεις, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στο προφίλ της κίνησης καθώς θα επιμε-λείται τα υλικά που θα εκδίδουμε και θα συνεισφέρει σε ιδέες για δράσεις, καμπάνιες κ.λπ.

3.3.7 Οικονομική Επιτροπή

Για να μπορούν να γίνουν πράξη τόσο η δράση όσο και η οργανωτική λειτουργία της κίνησης, μια από τις απαραίτητης προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη απαραίτητων οικονομικών πόρων. Τα έσοδα της Κίνησης προέρχονται:

 • Από τα ποσά της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι εκπρόσωποί μας στα Δημοτικά / Διαμε-ρισματικά – τοπικά όργανα και επιτροπές/οργανισμούς και αποδίδουν στην Κίνηση
 • Από τις συνδρομές των μελών του.
 • Από την οικονομική ενίσχυση των φίλων της κίνησης
 • Από εκδηλώσεις, εράνους ή άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για τον σκοπό αυτό

Αποκλείεται η χρηματοδότηση και η χορηγία από:

 • Κρατικούς φορείς
 • Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Από επιχειρήσεις

Είναι αναγκαίο να οργανωθεί αποτελεσματικά ένα σύστημα συνδρομών και εισφορών. Οι συν-δρομές των μελών καθορίζονται σε 25€ τον χρόνο. Το ύψος της συνδρομής μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των μελών.

Για το σκοπό αυτό, με ευθύνη της συντονιστικής Γραμματείας, συγκροτείται οικονομική επιτροπή που αναλάβει να προγραμματίζει και να παρακολουθεί τα οικονομικά της κίνησης.

Η Οικονομική Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια τον ισολογισμό της κίνησης, ή οπότε ενδιάμεσα προκύ-πτει θέμα ενημέρωσης.

4. Διαδικαστικά

4.1. Λήψη αποφάσεων

4.1.1. Η συναίνεση

Επιδίωξή μας είναι οι αποφάσεις να λαμβάνονται με συναίνεση. Πιστεύουμε ότι όταν εκφράζονται διαφορετικές απόψεις δεν είναι απαραίτητα η μία σωστή και οι υπόλοιπες λανθασμένες αλλά ότι όλες διαθέτουν στοιχεία από την αλήθεια. Η υποταγή της μειοψηφίας στην πλειοψηφία –με την υπερίσχυση μίας άποψης- προκαλεί συγκρούσεις ή διάσπαση ενώ η δημιουργική σύνθεση όλων των απόψεων συμβάλλει στην εξέλιξή τους. Οι συναινετικές αποφάσεις, καθώς είναι αποδεκτές από όλους και όλες, ενισχύουν την εσωτερική δημοκρατία και την ενότητα του φορέα.

Τι σημαίνει η λήψη των αποφάσεων με συναίνεση

Η συναίνεση είναι μια δημιουργική διαδικασία που επιτρέπει την συμμετοχή όλων των μελών μιας ομάδας στην λήψη των αποφάσεων.

Αντί να ψηφίζουμε απλά για ένα θέμα και να επιτρέπουμε έπειτα στην πλειοψηφία της ομάδας να ενεργεί ανεξάρτητα, η ομάδα δεσμεύεται να βρει εκείνες τις λύσεις που είναι αποδεκτές από όλα τα μέλη, διασφαλίζοντας μ’ αυτό τον τρόπο ότι οι ιδέες και οι επιφυλάξεις του καθενός θα ληφ-θούν υπόψη. Η συναίνεση, όμως, δεν είναι ένας απλός συμβιβασμός. Είναι μια διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικές και δημιουργικές λύσεις – συχνά καλύτερες από τις αρχικές προτάσεις. Στο επίκεντρο της συναίνεσης βρίσκεται ο διάλογος με σεβασμό μεταξύ ίσων βοηθώ-ντας τις ομάδες να εργαστούν από κοινού για την κάλυψη τόσο των ατομικών αναγκών όσο και συλλογικών αναγκών. Αφορά περισσότερο στο πως να συνεργαστείς με τον άλλον, παρά στο πως να εργαστείς υπέρ ή εναντίον του άλλου.

Η λήψη αποφάσεων με συναίνεση βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια. Αυτό σημαίνει να μαθαίνουμε να εκφράζουμε ανοιχτά τόσο τις επιθυμίες μας (τι θα θέλαμε να συμβεί), όσο και τις ανάγκες μας (τι πρέπει να δούμε να συμβαίνει για να είμαστε σε θέση να στηρίξουμε μια από-φαση). Αν κάθε μέλος της ομάδας είναι σε θέση να εμπιστεύεται το άλλο και να μιλά ανοιχτά μαζί του, τότε η ομάδα θα έχει επιτέλους τις πληροφορίες που χρειάζεται για να λάβει υπόψη τις θέσεις όλων και να καταλήξει σε μια λύση, την οποία όλοι να μπορούν να στηρίξουν.

Ίσως χρειαστεί χρόνος μέχρι να μάθουμε πώς να διακρίνουμε τις επιθυμίες μας από τις ανάγκες μας: ούτως ή άλλως οι περισσότεροι/ες από εμάς είμαστε συνηθισμένοι στην λήψη αποφάσεων όπου ο ένας κερδίζει και ο άλλος χάνει. Σε αυτό το είδος λήψης αποφάσεων με αντιδικία, συχνά αναγκαζόμαστε να κρατάμε μία στάση τακτικής παρουσιάζοντας τις επιθυμίες μας σαν ανάγκες.

4.1.2. Σε άλλη περίπτωση

Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η ομόφωνη ή η σύνθεση των διαφορετικών απόψεων ακο-λουθείται η εξής διαδικασία:

 • γίνεται ενδεικτική ψηφοφορία και, εφόσον υπάρχει μια σημαντική πλειοψηφία (2/3) υπέρ μιας πρότασης, λαμβάνεται απόφαση.
 • σε περιπτώσεις όπου η ενδεικτική ψηφοφορία δεν εξασφαλίζει σε καμία πρόταση τη ση-μαντική πλειοψηφία (2/3), και εφόσον υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια, το θέμα μπορεί να παραπεμφθεί σε επόμενη συνέλευση, για τη συνέχιση της συζήτησης και της διαβού-λευσης, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας κοινής στάσης.
 • εφόσον το θέμα κρίνεται επείγον και χρειάζεται να παρθούν άμεσες αποφάσεις, αλλά η συνέλευση δεν μπορεί να καταλήξει με τη σημαντική πλειοψηφία (2/3) σε κάποια στάση, λόγω σοβαρών διαφωνιών, η μειοψηφική άποψη καταγράφεται και όσοι την υποστήριξαν δεν δεσμεύονται στο συγκεκριμένο θέμα. Γίνεται ψηφοφορία και το αναγκαίο ποσοστό για τη λήψη απόφασης ορίζεται στο 50% συν (1) ψήφο.
 • τα παραπάνω αφορούν στις διαδικασίες λήψης απόφασης από τη συνέλευση του σχήμα-τος. Στο επίπεδο της γραμματείας και των επιτροπών, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τηρείται το πνεύμα της συναίνεσης που περιγράφεται παραπάνω.

Η γραμματεία και οι επιτροπές μπορεί και παίρνουν αποφάσεις με πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών που τις αποτελούν (υποχρεωτικά 8 ψήφοι για 15μελές σχήμα). Σε κάθε περίπτωση, ό-ταν προκύπτει ζήτημα σοβαρής διαφωνίας το θέμα παραπέμπεται στη συνέλευση του σχήματος σύμφωνα με προηγούμενη θέση μας.

4.2. Εναλλαγή στα όργανα – επιτροπές και στην εκπροσώπηση της κίνησης

Είναι αναγκαίο να αρχίσει ο διάλογος ώστε μέχρι τέλος του χρόνου να ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου από τα όργανα και της επιτροπές της κίνησης (σε άμεση εξάρτηση με τη διαθεσιμότητα).

Έτσι στα καθήκοντα της απολογιστικής ολομέλειας στο τέλος του χρόνου είναι η αντικατάσταση του ενός τρίτου ή του ενός τετάρτου των συμμετεχόντων στα όργανα και τις επιτροπές της κίνησης καθώς και των διορισμένων εκπροσώπων της κίνησης στα διάφορα όργανα και τις επιτροπές του Δήμου.

Για τους εκλεγμένους εκπροσώπους της κίνησης η εφαρμογή του μέτρου θα αρχίσει από τις επό-μενες εκλογές κι εφόσον το μέτρο κριθεί επιτυχές.

4.3. Ανακλητότητα

Τα σώματα που εκλέγουν μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν οποιοδήποτε μέλος των ορ-γάνων ή και ολόκληρο το όργανο αν αυτό παραβεί είτε τις συλλογικές αποφάσεις είτε τον Εσωτε-ρικό Κανονισμό Λειτουργίας της κίνησης.

4.4. Συναίνεση και ειδικές πλειοψηφίες

Στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων θα πρέπει να εξαντλείται η δυνατότητα απόφασης με συ-ναίνεση, αλλά στις περιπτώσεις που αυτό δεν εξασφαλίζεται, οι αποφάσεις θα παίρνονται με ενι-σχυμένης πλειοψηφίας 2/3 ή κατά πλειοψηφία όπως αναλύεται στα επί μέρους άρθρα του Κανο-νισμού Λειτουργίας.

5. Η παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο

Η αρχή της εναλλαγής των προσώπων αφορά και στους υποψηφίους του σχήματος που εκλέγονται στο Δημοτικό συμβούλιο με την προϋπόθεση που βάζει η § 4.2. Κάθε υποψήφιος-α που εκλέγεται στο Δημοτικό συμβούλιο, παραιτείται στο ½ της θητείας του, εφόσον το αποφασίσει η Γ. Συνέλευση και τη θέση του-της καταλαμβάνει ο-η πρώτος-η αναπληρωματικός-ή του-της.

Η συνέλευση καθορίζει το χρόνο της εναλλαγής και τη διάρκεια της θητείας του εκλεγμένου μέ-λους χωρίς καμία εξαίρεση. Τα εκλεγμένα μέλη του σχήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο συμμετέ-χουν στις συνεδριάσεις της γραμματείας. Συνεδριάζουν, τουλάχιστον, μία φορά το μήνα με την ευθύνη του εκλεγμένου υποψήφιου Δήμαρχου για τον καθορισμό της τακτικής και το συντονισμό τους, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις των συνελεύσεων. Οι εκλεγμένοι στο συμβού-λιο έχουν την υποχρέωση να υπερασπίζονται και να προωθούν τις αρχές της διακήρυξης, τις προ-γραμματικές θέσεις και τις αποφάσεις των οργάνων του σχήματος. Δεν έχουν το δικαίωμα να πα-ρουσιάζουν τις προσωπικές τους απόψεις ως θέσεις της παράταξης, όταν αυτές έρχονται σε αντί-θεση με τις αρχές και τις αποφάσεις της παράταξης. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούν το δικαίωμα να εκφράσουν και την προσωπική τους θέση, με τη διευκρίνιση αυτή, ότι δηλαδή πρόκειται για την προσωπική τους άποψη, και υπό τον όρο ότι θα έχουν πειθαρχήσει στην απόφαση της παράταξης.

Εφόσον η συλλογικότητα μας αντιμετωπίζει την πολιτική και κοινωνική δράση με όρους ανιδι-οτελούς στράτευσης και συλλογικής αυτοοργάνωσης έννοιες όπως «πολιτική καριέρα» και συ-μπεριφορές που παραπέμπουν σε επαγγελματίες πολιτικούς είναι απολύτως ξένες και εχθρικές προς το χαρακτήρα της. Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι /ες για αιρετά αξιώματα δεν θα διεξάγουν κανενός είδους προσωπική προεκλογική η μετεκλογική καμπάνια και δεν θα εκδίδουν ατομικά προεκλογικά η μετεκλογικά υλικά και θα αποκλείουν της ατομικές συμφωνίες προβολής τους από τα ΜΜΕ.

Οι εκλεγμένοι σύμβουλοι συντάσσουν ετήσιο απολογισμό, που απευθύνεται στη συνέλευση. Η παρουσία και προβολή στα Μ.Μ.Ε. των υποψηφίων και των εκλεγμένων συμβούλων γίνεται σε συνεργασία με τη γραμματεία, η οποία, σε συνεργασία με τον τομέα επικοινωνίας, έχει την ευθύ-νη για την κατά το δυνατόν ισομερή κατανομή της παρουσίας τους, λαμβάνοντας κάθε φορά υπό-ψη και το θέμα δημοσιότητας.

6. Επίλογος

Οι παραπάνω αρχές λειτουργίας δεν επιβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο αλλά επαφίενται στη συνείδηση ενός εκάστου εξ ημών καθώς και στην ηθική υπόσταση του κάθε μέλους.