Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

Ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων (εκτός των κτιρίων της Γενικής Κυβέρνησης), με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον, σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας.

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού
 • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
 • Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
 • Άλλοι Δημόσιοι φορείς

Περίοδος υποβολής

από 23/4/2018 έως 16/11/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 712 02 τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Ηρακλείου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει … 

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες παρεμβάσεις

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος.
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες: – Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα – λέβητα με καινούριο σύστημα καυστήρα – λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή υγραερίου, Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου ή υγραερίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ).
  – Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμοί αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης.
 • Αντλίες θερμότητας.
 • Αναβάθμιση με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για θέρμανση/ ψύξη και ΣΗΘΥΑ. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ) καθώς και συστήματος εξυπηρέτησης των φορτίων θέρμανσης/ ψύξης που λειτουργεί με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, κλπ.) ή συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).
 • Άλλες Δράσεις Προώθησης της Αυτοπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) όπως ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ή ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net metering).
 • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS).
 • Πιστοποίηση κατά ISO 50001:2011 με την εφαρμογή συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης.
 • Υποστηρικτικές δράσεις όπως υπηρεσίες Συμβούλου για ενεργειακά θέματα, Τεχνικές Μελέτες, Ενεργειακές επιθεωρήσεις (έκδοση ΠΕΑ, Ενεργειακός Έλεγχος) κλπ.
 • Λοιπές δαπάνες που συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

Στις ανωτέρω δαπάνες συμπεριλαμβάνονται εκτός των απαιτούμενων υλικών (κυρίων, βοηθητικών και μικροϋλικών) και οι λοιπές εργασίες, που είναι αλληλένδετα συνδεδεμένες με αυτές, με σκοπό την επίτευξη ενός άρτιου, τεχνικού και λειτουργικού αποτελέσματος.

Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες εργασίες:

 • κινητά στοιχεία, μη μόνιμου χαρακτήρα (πχ κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες κλπ.)
 • λοιπός εξοπλισμός που δεν συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση.

Προϋπολογισμός

€ 1.200.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pepkritis.gr
Διεύθυνση: Δουκός Μποφώρ 7, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: 2813 404500
Φαξ: 2810 335040

Μαρία Γιατρομανωλάκη
2813404531
giatromanolaki@mou.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://www.pepkritis.gr/prosklisi/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b2%ce%b1%ce%b1_he_1/